Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 213

protokols Nr. 5, 89. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.945
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.945 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (turpmāk – Lēmums) ir noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas neapbūvētās zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai.

Lēmuma pielikumā (14.punkts) tika iekļauta zemes vienība Cīruļu ielā 29, Jūrmalā, kadastra numuru 1300 016 4736, ar kopējo platību 5957 m2, paredzot to izmantot atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam – parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana.

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir konstatējusi, ka Jūrmalas pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā pietrūkst līdzvērtīgu zemesgabalu, lai izpildītu likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 2., 3.punktā noteikto, lai bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nodotu īpašumā līdzvērtīgu zemi. Zemes vienība Cīruļu ielā 29, Jūrmalā, (turpmāk – Zemes vienība) ir nepieciešama zemes reformas pabeigšanai un ir izskatīta Darba grupas pašvaldības funkcijas noteikšanai apbūvētajos un neapbūvētajos zemesgabalos 2016.gada 30.marta sēdē, kur nolemts, ka Zemes vienība nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai un zemesgabalu var iekļaut līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā Jūrmalas pilsētā.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, Darba grupas pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2016.gada 30.marta protokola Nr.8.2-15/1 2.pielikuma 1.punktu, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” šādu grozījumu:

Svītrot lēmuma pielikumā 14.punktu – zemesgabalu Cīruļu ielā 29, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 4736.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF