Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 214

protokols Nr. 5, 90. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.1040
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1040 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (turpmāk – Lēmums) ir noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas neapbūvētās zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai.

Lēmuma pielikumā (138. un 161.punkts) tika iekļautas divas zemes vienības:

Tērvetes ielā 2B, Jūrmalā, kadastra numuru 1300 004 6502, ar kopējo platību 1515 m2, paredzot to izmantot atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktam – gādāt par iedzīvotāju izglītību;

Dzirksteles ielā 18C, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 3602, ar kopējo platību 4343 m2, paredzot to izmantot atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktam – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir konstatējusi, ka Jūrmalas pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā pietrūkst līdzvērtīgu zemesgabalu, lai izpildītu likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 2., 3.punktā noteikto, lai bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nodotu īpašumā līdzvērtīgu zemi. Zemes vienības Tērvetes ielā 2B, Jūrmalā, un Dzirksteles ielā 18 C, Jūrmalā, (turpmāk – Zemes vienības) ir nepieciešamas zemes reformas pabeigšanai un ir izskatītas Darba grupas pašvaldības funkcijas noteikšanai apbūvētajos un neapbūvētajos zemesgabalos 2016.gada 30.marta sēdē, kur nolemts, ka Zemes vienības nav nepieciešamas pašvaldības funkciju pildīšanai un zemesgabalus var iekļaut līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā Jūrmalas pilsētā.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, Darba grupas pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2016.gada 30.marta protokola Nr.8.2-15/1 2.pielikuma 2., 3.punktu, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” šādus grozījumus:

1. Svītrot lēmuma pielikumā 138.punktu – zemesgabalu Tērvetes ielā 2B, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 6502.

2. Svītrot lēmuma pielikumā 161.punktu – zemesgabalu Dzirksteles ielā 18C, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 3602.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF