Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 215

protokols Nr. 5, 91. punkts

Par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumu Nr.830 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu” ir izveidots līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds Jūrmalas pilsētā, kurā iekļauta zeme pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1 panta pirmo daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta trešo daļu, 6.panta pirmo un piekto daļu.

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir konstatējusi, ka Jūrmalas pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā pietrūkst līdzvērtīgu zemesgabalu, lai izpildītu likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 2., 3.punktā noteikto, lai bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nodotu īpašumā līdzvērtīgu zemi.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1 panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta trešo daļu, 6.panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka lēmuma pielikumā norādītie zemesgabali, vai to daļas ir izmantojami zemes reformas pabeigšanai.

2. Zemesgabalus Cīruļu ielā 29, Jūrmalā, Dzirksteles ielā 18C, Jūrmalā, un Tērvetes ielā 2B, Jūrmalā, iekļaut līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā Jūrmalas pilsētā, kas ir izveidots ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumu Nr.830 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu” saskaņā ar šī lēmuma 1., 2., 3. un 4.pielikumu.

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.215

(protokols Nr.5, 91.punkts)

Nr. p.k.

Zemesgabala

adrese

Zemes vienības kadastra numurs

Platība kv.m

Kadastrālā vērtība (EUR) uz 31.12.2007.

Zonējums pēc teritorijas plānojuma

Zemesgabala plānotā

(atļautā)

izmantošana

Apgrūtinājumi

1.

Cīruļu iela 29, Jūrmalā

1300 016 4736

5958

14733,84

8DzP Priežu parka apbūves teritorija

Savrupmāja;

Papildus nosacījumi teritorijas izmantošanai Priežu parka apbūves teritorijā (8DzP):

maksimālais autostāvvietu skaits zemes vienībā: 3;

aizliegts ierīkot jaunas un paplašināt esošās siltumnīcas, sakņu un augļu dārzus; zemes vienības neapbūvētajā daļā jāsaglabā priežu meža biotops.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu

2.

Dzirksteles iela 18C, Jūrmalā

1300 021 3602

4343

13595,54

12DzM Mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija

Mazstāvu daudzdzīvokļu māja;

transportlīdzekļu novietne;

pakalpojumu objekts ēkas 1. stāvā;

darījumu objekts;

jaunas daudzdzīvokļu mājas būvniecības ieceres sastāvā ietver sociālās infrastruktūras nodrošinājuma novērtējumu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu

3.

Tērvetes iela 2B, Jūrmalā

1300 004 6502

1515

20110,87

3DzS Savrupmāju apbūves teritorija

Savrupmāja

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu


Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF