Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 216

protokols Nr. 5, 92. punkts

Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu Nr.560 „Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē” ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2611, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 008 2611) kopējā platība 588 m2 un katlu mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 008 2611 001), kopējā platība 121,50 m2 (turpmāk-nekustamais īpašums), pārdodot to trešajā izsolē un apstiprināja nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcenu 36 600 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti euro) apmērā un trešās izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).

Nekustamā īpašuma trešajā izsolē 2016.gada 16.martā plkst.14.30 Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, piedalījās 3 (trīs) pretendenti - Vārds Uzvārds , personas kods, Vārds Uzvārds , personas kods un Vārds Uzvārds ( Vārds Uzvārds ), personas kods. Solīšanas rezultātā par nekustamā īpašuma trešās izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks Vārds Uzvārds ( Vārds Uzvārds ), personas kods (turpmāk - Izsoles uzvarētājs), kurš nekustamo īpašumu nosolīja par 57 096,00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit seši euro).

Izsoles uzvarētājs līdz izsolei samaksāja nodrošinājumu par piedalīšanos nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, izsolē 3 660 EUR (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit euro) apmērā.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktu, Izsoles uzvarētājam jāiemaksā pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu (3 660 EUR), viena mēneša laikā no izsoles dienas – 53 436 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro) apmērā.

Izsoles uzvarētājs 2016.gada 14.aprīlī samaksāja atlikušo nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, pirkuma maksas daļu 53 436 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro) apmērā. Līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2611 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmuma Nr.560 „Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē” izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 16.marta sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8.2-58/3 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2016.gada 16.martā notikušās nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2611, izsoles rezultātus.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas organizēt nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2611, pirkuma līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju - Vārds Uzvārds ( Vārds Uzvārds ), personas kods.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Vārds Uzvārds ( Vārds Uzvārds ), personas kods, vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais nekustamā īpašuma pirkuma līgums netiek noslēgts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF