Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.augusta 423.lēmumu

2016.gada 19.maijāNr. 217

protokols Nr. 6, 2. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas
pludmales centra) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.4 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1. un 27.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 18.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra reģistrācijas Nr.90010478153, apsaimniekotā Jūrmalas pludmales centra ( adrese: no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela”, Jūrmala ) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktoru slēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem.

5. No šī lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

5.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu organizētās sporta grupas.

6. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot apliecinošu dokumentu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

8. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 19.maija lēmumam Nr.217

(protokols Nr.6, 2.punkts)

Jūrmalas pludmales centra maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērv.

Maksa (Eur) bez PVN

Maksa (Eur) ar PVN

1.Noma

1.1. Pludmales volejbola laukums

1.1.1

Volejbola laukuma noma

1 h

3.72

4.50

1.1.2

Volejbola laukuma noma ar 1 tribīni

1 h

4.13

5.00

1.1.3

Volejbola laukuma noma ar 5 tribīnēm

1 h

12.40

15.00

1.2. Pludmales handbola laukums

1.2.1

Handbola laukuma noma

1 h

2.07

2.50

1.2.2

Handbola laukuma noma ar tribīnēm

1 h

2.48

3.00

1.3. Pludmales futbola laukums

1.3.1

Futbola laukuma noma

1 h

4.13

5.00

1.3.2

Futbola laukuma noma ar tribīnēm

1 h

4.55

5.50

1.4.

Tenisa laukuma noma

1.4.1

Tenisa laukuma noma

1 h

3.72

4.50

1.4.2

Tenisa laukuma noma ar tribīnēm

1 h

4.13

5.00

1.5.

Vispārējā zemes noma

1.5.1

Vispārējā zemes noma līdz 100 m2

1 m2/1 h

0.09

0.11

1.6.

Tribīņu noma

1 posms

(99 sēdvietas)

4.54

5.50

1.7.

Mantu skapīšu noma

1.7.1

Mantu skapīšu noma

1 h

1.24

1.50

1.7.2

Mantu skapīšu noma

1 diena

4.13

5.00

1.8.

Reklāmas laukuma noma

1m2/1 dienā

0.41

0.50


Lejupielāde: DOC un PDF