Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 19.maijāNr. 230

protokols Nr. 6, 20. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra
lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju”

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 ,,Dzīvokļu komisijas nolikums” pirmās nodaļas 1.1.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes deputātes, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājas Daces Riņķes 2016.gada 29.aprīļa iesniegumu, Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 11.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju” 2.1.apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:

,,2.1. Jānis Daugavvanags – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieka pienākumu izpildītājs;”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF