Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 19.maijāNr. 249

protokols Nr. 6, 40. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā
un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.472 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā” uzsākta detālplānojuma izstrāde. Detālplānojuma grozījumu izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 126.punkts.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.85 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rudzu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, precizējot plānoto savrupmāju apbūves vietas.

Ar 2009.gada 11.jūnija Domes lēmumu Nr.420 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rudzu ielā 2 un adreses piešķiršanu” tika apstiprināta zemesgabala Rudzu ielā 2, Jūrmalā sadale, atdalot zemesgabalus Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016.gada 11.aprīlī ir iesniegti sagatavotie detālplānojuma grozījumi zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma grozījumu redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojuma grozījumi izstrādāti, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus, tāpēc ir pamats nodot iesniegto detālplānojuma grozījumu redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un 114.punktu un 2016.gada 11.maija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumus zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā kadastra Nr.13000130105, un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.13000130106.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā kadastra Nr.13000130105, un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.13000130106, paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma grozījumu redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā kadastra Nr.13000130105,  un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.13000130106, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā kadastra Nr.13000130105, un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.13000130106, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā kadastra Nr.13000130105, un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.13000130106, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā kadastra Nr.13000130105, un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.13000130106, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma grozījumu saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā kadastra Nr.13000130105, un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.13000130106, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā kadastra Nr.13000130105, un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.13000130106, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Detālplānojums PDF