Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 356.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 14.jūlijāNr. 310

protokols Nr. 9, 15. punkts

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 43.1panta pirmo un trešo daļu; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu , kā arī ievērojot to, ka:

a) pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības, tajā skaitā izveidojot ārstniecības iestādes, un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;

b) pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Kauguru veselības centrs” (turpmāk – Sabiedrība) ir dibināta, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu Jūrmalas pilsētā, kas atbilst likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteiktajai pašvaldības funkcijai;

c) pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi;

d) Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (vienotais reģistrācijas numurs 90009649337) par ambulatoro veselības pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, kurā noteikti šo pakalpojumu veidi, apmaksas noteikumi, norēķinu un informācijas apmaiņas kārtība un finanšu apjoms;

e) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 panta pirmo un trešo daļu pašvaldībai pārvaldes uzdevuma ietvaros ir jānosaka Sabiedrības sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtība;

f) pašvaldībai piekrītošo uzdevumu, kas saistīti ar veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu Jūrmalas pilsētā, izpildes deleģēšanas mērķis ir nodrošināt nepieciešamo telpu, cilvēku resursu un atbilstošu tehnoloģiju pieejamību Jūrmalas pilsētā un to, ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē iesaistīto pušu tiesības un pienākumus;

un, vienlaikus pēc Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanas darba grupas nolemtā - kapitālsabiedrība ir patstāvīga neatkarīga struktūra ar nepieciešamajiem personāla resursiem un infrastruktūru, veicot efektīvi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, kas no sabiedrības interešu viedokļa ir labākais risinājums, kā arī tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Saskaņā ar 2015.gada 15.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.406 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs””, un ņemot vērā to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros Sabiedrības veicamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Kauguru veselības centrs” (vienotais reģistrācijas numurs 40003219995 ) uz 3 gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - sniegt primāros veselības aprūpes un citus deleģēšanas līgumā noteiktos medicīniskos (ārstniecības) pakalpojumus, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, reizē veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē, deleģēšanu saskaņā ar pielikumu .

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu nosūtīt saskaņošanai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 1.punktā minēto līgumu pēc deleģēšanas līguma saskaņošanas ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.310

(protokols Nr.9, 15.punkts)

Grozīts ar domes 2016.gada 18.augusta 356.lēmumu

PĀRVALDES UZDEVUMA DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr.....

Jūrmalā 2016. gada.....................

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000056357, turpmāk - Pašvaldība, kuru, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __________ lēmumu Nr. ___ „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs””, pārstāv Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā

un

pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs", vienotais reģistrācijas Nr.40003219995, turpmāk – Sabiedrība, tās valdes priekšsēdētāja Gundara Proļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abas kopā sauktas - Puses,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 43.1panta pirmo un trešo daļu; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.panta trešo un ceturto daļu (no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai), 21.panta pirmās daļas 23.punktu;

ievērojot Ārstniecības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumus Nr.60 ,,Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām’’, Ministru kabineta 2016 .gada 16.februāra noteikumus Nr.104 ,,Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē’’, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumus Nr.1529 ,,Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 13. un 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ___________ lēmumu Nr._____ ,,Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs””,

ievērojot to, ka:

g) Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības, tajā skaitā izveidojot ārstniecības iestādes, un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības kompetencē;

h) Sabiedrība ir dibināta, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu Jūrmalas pilsētā, kas atbilst likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteiktajai Pašvaldības funkcijai;

i) Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkcijas izpildi un to, ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus;

j) Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, vienotais reģistrācijas Nr. 90009649337, turpmāk – NVD, par ambulatoro veselības pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, kurā noteikti šo pakalpojumu veidi, apmaksas noteikumi, norēķinu un informācijas apmaiņas kārtība un finanšu apjoms;

k) Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 panta pirmo un trešo daļu Pašvaldībai pārvaldes uzdevuma ietvaros ir jānosaka Sabiedrības sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtība;

l) Pašvaldībai piekrītošo uzdevumu, kas saistīti ar veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu Jūrmalas pilsētā, izpildes deleģēšanas mērķis ir nodrošināt nepieciešamo telpu, cilvēku resursu un atbilstošu tehnoloģiju pieejamību Jūrmalas pilsētā un to, ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē iesaistīto pušu tiesības un pienākumus;

noslēdz šādu deleģēšanas līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana – pasākumu kopums, kas ietver indivīda iespējas saglabāt un uzlabot veselību, attīstīt veselības veicināšanas paradumus, motivāciju un atbildību veselīga dzīvesveida izvēlē, speciālistu konsultāciju pieejamību, veselību veicinošu pasākumu organizēšanu un atbalstīšanu atbilstoši ārstniecības iestādes sniegto ārstniecības pakalpojumu veidiem un kas ir vērsts uz cilvēka vispārējās veselības uzlabošanu un stiprināšanu.

1.2. Investīciju projekts – secīgu aktivitāšu kopums ar noteiktu realizācijas grafiku, kurā paredzēti pasākumi materiālu un nemateriālu vērtību iegādei vai radīšanai, izmantojot Sabiedrības, Pašvaldības vai citu finansējumu investīciju veidā, un kuram ir noteikta investīciju projekta realizācijas organizatoriskā struktūra un realizācijai nepieciešamo resursu pamatojums.

1.3. Pašvaldības investīcijas – Līguma izpratnē ir Pašvaldības materiālie un finansiālie ieguldījumi investīciju projekta realizācijai un ilgtermiņa mērķu sasniegšanai (nodrošināšanai).

1.4. Sabiedrības investīcijas – Līguma izpratnē ir Sabiedrības finansiālie ieguldījumi investīciju projekta realizācijai, tehnoloģisko iekārtu un pārējo pamatlīdzekļu iegādei ilgtermiņa mērķu sasniegšanai (nodrošināšanai).

1.5. Veselības aprūpes pieejamība – pasākumu kopums, kas ietver telpu, cilvēku resursu, informācijas un atbilstošu tehnoloģiju nodrošināšanu (noteiktas infrastruktūras izveidošana), lai Sabiedrība varētu sniegt iedzīvotājiem šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

1.5.1. no valsts budžeta līdzekļiem finansētos veselības aprūpes pakalpojumu, kas noteikti līgumā ar NVD;

1.5.2. maksas veselības aprūpes pakalpojumus, turpmāk – Maksas pakalpojumi.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pašvaldība deleģē un Sabiedrība apņemas veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajā Pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – sniegt primāros veselības aprūpes un citus Līgumā noteiktos medicīniskos (ārstniecības) pakalpojumus, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, reizē veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē, turpmāk – Uzdevums:

2.1.1. nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošas veselības aprūpē izmantojamas tehnoloģijas un telpu labiekārtojumu, atbilstošas kvalifikācijas ārstniecības personas, lai sniegtu ārstniecības pakalpojumus primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmenī, turpmāk – Pakalpojumi, tai skaitā:

2.1.1.1. ģimenes ārstu, zobārstu un ārstu speciālistu (ginekologs, ķirurgs, traumatologs, oftalmologs, otolaringologs, neirologs, urologs, kardiologs,, psihiatrs, dermatovenerologs, onkologs) sniegto veselības aprūpi;

2.1.1.2. protezēšanas, ortodontijas pakalpojumu sniegšanu;

2.1.1.3. zobu higiēnu bērniem vecumā līdz 18 gadiem;

2.1.1.4. diagnostiku (rentgenoloģiskie izmeklējumi, laboratoriskie izmeklējumi, ultrasonogrāfija, elektrokardiogrāfija, ehokardiogrāfija, veloergometrija);

2.1.1.5. rehabilitāciju (fizikālā terapija);

2.1.1.6. profilaksi (obligātās veselības pārbaudes) u.c.

2.1.2. nodrošināt informācijas pieejamību par Sabiedrības sniegtajiem Pakalpojumiem, speciālistu konsultāciju pieejamību, indivīda iespējām saglabāt un uzlabot veselību, veselības veicināšanas paradumu attīstīšanu veselīgas dzīvesveida izvēlē, veselību veicinošu pasākumu organizēšanu un atbalstīšanu, sniedzot aktuālo informāciju gan Sabiedrības ārstniecības iestādē uz vietas (bukleti, informācijas stendi, publicitātes pasākumi u.c.), gan Sabiedrības mājaslapā.

2.2. Līguma priekšmets neietver Pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindu veidošanu, kā arī pacientam sniegtās veselības aprūpes kvalitātes novērtēšanu, kas ietilpst veselības nozares valsts institūciju kompetencē.

3. Pušu pienākumi

3.1. Sabiedrība Uzdevuma izpildē:

3.1.1. nodrošina veselības aprūpes pieejamību un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveida uzturēšanu Jūrmalas pilsētā, piedāvājot Pakalpojumu klāstu atbilstoši Līgumā noteiktajam;

3.1.2. par saviem līdzekļiem un savu iespēju robežās uztur, uzlabo un iegādājās veselības aprūpes nodrošināšanai un attīstībai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

3.1.3. Līgumā noteiktajā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt papildu finanšu līdzekļus Uzdevuma izpildes nodrošināšanai;

3.1.4. ir tiesīga piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā;

3.1.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām veselības aprūpes iestādēm un institūcijām.

3.2. Uzdevuma izpildē Sabiedrība ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu prasības un Pašvaldības izdotos normatīvos aktus un noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm, aģentūrām, kapitālsabiedrībām un Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, kā arī ar valsts pārvaldes institūcijām.

3.3. Jautājumos, kas saistīti ar Sabiedrībai deleģētā Uzdevuma izpildi un kurus Sabiedrība ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.

3.4. Sabiedrība deleģēto Uzdevumu un no tā izrietošos Pakalpojumus sniedz Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Sabiedrībai nav tiesības Uzdevumu pilnībā vai daļēji deleģēt tālāk trešajām personām. Uzdevuma tālākas deleģēšanas ierobežojums neierobežo Sabiedrības tiesības piesaistīt trešās personas saistībā ar Uzdevuma izpildi.

3.5. Pašvaldība:

3.5.1. var piešķirt Sabiedrībai finanšu līdzekļus un citus resursus Uzdevuma veikšanai normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.5.2. ar saistošajiem noteikumiem nosaka personu kategorijas, kuras pilnībā vai daļējā apmērā atbrīvojamas no maksas par konkrētiem Sabiedrības sniegtajiem Pakalpojumiem;

3.5.3. kontrolē Līguma izpildi.

4. Savstarpējo norēķinu kārtība, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi

4.1. Finansējumu Uzdevuma izpildei veido:

4.1.1. valsts budžeta finansējums NVD noteiktajā apjomā;

4.1.2. Pakalpojumu saņēmēju līdzekļi (pacienta iemaksa, līdzmaksājums);

4.1.3. ieņēmumi no Sabiedrības komercdarbības, tajā skaitā samaksa par Maksas pakalpojumiem;

4.1.4. Eiropas Savienības fondu līdzekļi;

4.1.5. Pašvaldības budžeta finansējums.

4.2. Sabiedrības sniegto Pakalpojumu maksas apmēra noteikšana un apstiprināšana:

4.2.1. Pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem (pacienta iemaksa, līdzmaksājums), samaksas kārtību par minētajiem Pakalpojumiem, kā arī iedzīvotāju kategorijas, kuras atbrīvotas no pacienta iemaksas, nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumus Nr.1529 ,,Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, atbilstoši kuriem NVD noslēdzis līgumu ar Sabiedrību;

4.2.2. veicot komercdarbību, ja tādejādi netiek traucēta ar NVD noslēgtā līguma izpilde, Sabiedrība sniedz Maksas pakalpojumus;

4.2.3. Maksas pakalpojumu maksas apmēru (cenu) nosaka un apstiprina Sabiedrības valde, piemērojot Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumus Nr.1529 ,,Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” noteikto veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanas metodiku, veicot korekcijas atbilstoši Sabiedrības konkurētspējai, Pakalpojumu pieprasījumam un faktiskajām izmaksām, kā arī iekļaujot peļņu Sabiedrības attīstībai;

4.2.4. Sabiedrība savā mājas lapā publicē informāciju par pieejamiem valsts apmaksātiem Pakalpojumiem, kā arī Maksas pakalpojumiem un to maksas apmēru (cenu).

4.3. Lai saņemtu Pašvaldības budžeta finansējumu, kas tiek piešķirts investīciju veidā, Sabiedrība sagatavo un iesniedz Uzdevuma izpildei nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu (investīciju projektu) nākamā gada Pašvaldības budžetam Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā. Par piešķirto investīciju summu tiek palielināts Sabiedrības pamatkapitāls.

4.4. Sabiedrība reizi ceturksnī attiecīgā mēneša pēdējā darba dienā sniedz Pašvaldībai informāciju par personām, kas saņēmušas Pakalpojumus un Līguma 3.6.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā pilnībā vai daļēji atbrīvotas no maksas par saņemtajiem Pakalpojumiem. Sabiedrība, sniedzot minēto informāciju, tajā ietver ziņas par katru personu, kas saņēmusi Pakalpojumus, norādot personas kategoriju, sniegto Pakalpojumu, pamatojumu pilnīga vai daļēja atbrīvojuma no maksas apmēra piemērošanai.

4.5. Pašvaldība izvērtē Sabiedrības sniegto informāciju par personām, kas saņēmušas Līgumā noteiktos Pakalpojumus un Līguma 3.6.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā pilnībā vai daļēji atbrīvotas no maksas par saņemtajiem pakalpojumiem, un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas ieskaita Sabiedrības norēķinu kontā finanšu līdzekļus par attiecīgajā ceturksnī pamatoti piemērotajiem atbrīvojumiem no maksas par sniegtajiem Pakalpojumiem personām, kuras Līguma 3.6.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā pilnībā vai daļēji atbrīvotas no maksas par Pakalpojumiem.

5. Sabiedrības darbības uzraudzības kārtība

5.1. Sabiedrība attiecībā uz Līgumā noteiktā Uzdevuma izpildi atrodas Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas pārraudzībā.

5.2. Sabiedrība pēc Pašvaldības pieprasījuma sniedz informāciju par Sabiedrības darbības un Uzdevuma izpildes rezultātiem.

5.3. Pašvaldība, nodrošinot Uzdevuma izpildes pilnīgu un efektīvu uzraudzību un kvalitātes analīzi:

5.3.1. apkopo un izvērtē Sabiedrības iesniegtos pārskatus un ziņojumus, kā arī pārbauda Sabiedrības sagatavotos Pašvaldības investīciju pieprasījumus deleģētā Uzdevuma izpildei;

5.3.2. jebkurā brīdī ir tiesīga pieprasīt no Sabiedrības informāciju par Uzdevuma izpildi, kā arī papildu informāciju par pārskatos sniegtajiem datiem;

5.3.3. veic Uzdevuma izpildes kontroli un novērtē Uzdevuma izpildes kvalitāti saskaņā ar Līguma 6.punktā minētajiem kvalitātes novērtēšanas kritērijiem;

5.3.4. īsteno citas darbības, kas izriet no Līguma, atbilst Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešamas pārraudzības nodrošināšanai, tajā skaitā veic revīzijas, auditus un pārbaudes saistībā ar Pašvaldības finanšu resursu izmantošanu un Sabiedrības darbību.

5.4. Uzdevuma izpildi izvērtē Pašvaldība, un Sabiedrībai ir pienākums katru gadu sniegt Pašvaldībai rakstveida atskaiti par Uzdevuma izpildi, izmantojot izstrādāto pārskata veidlapu:

5.4.1. līdz katra gada 1.martam – par iepriekšējo gadu kopumā, atskaitē norādot/pievienojot informāciju par :

5.4.1.1. Līguma 6.2.punktā minēto kritēriju izpildes rādītājiem;

5.4.1.2. par Uzdevuma izpildei saņemto finansējumu un tā izlietojumu;

5.4.2. līdz katra gada 1.augustam – par pirmo pusgadu, atskaitē norādot/pievienojot informāciju par:

5.4.2.1. Līguma 6.2.1. un 6.2.2.apakšpunktā minēto kritēriju izpildes rādītājiem;

5.4.2.2. par Uzdevuma izpildei saņemto finansējumu un tā izlietojumu.

5.5. Pašvaldībai ir tiesības nepieciešamības gadījumā, neievērojot Līguma 5.4.punktā noteikto kārtību, pieprasīt un Sabiedrībai ir pienākums pēc rakstiska pieprasījuma sniegt atskaiti un/vai ziņojumu par Uzdevuma izpildes gaitu. Pašvaldība pieprasījumā norāda nepieciešamo informācijas apjomu un iesniegšanas termiņu.

6. Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji

6.1. Sabiedrība Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā apņemas nodrošināt kvalitatīvu Uzdevuma izpildi.

6.2. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

6.2.1. pieejamo Pakalpojumu daudzveidība;

6.2.2. apkalpoto pacientu skaits laikā vienībā pa Pakalpojumu veidiem;

6.2.3. Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto ārstniecības personu kvalifikācija;

6.2.4. Pakalpojumu sniegšanai izmantotās tehnoloģijas, telpu un vides sakoptība un labiekārtotība;

6.2.5. informācijas pieejamība (informācijas veidi, publicitātes pasākumi u.c.);

6.2.6. saistībā ar Uzdevuma izpildi saņemto pamatoto sūdzību skaits:

6.2.6.1. Veselības inspekcijā par pamatotām atzīto sūdzību skaits;

6.2.6.2. Sabiedrībā izvērtēto pamatoto sūdzību skaits.

6.2.7. izstrādāto un realizēto investīciju projektu apjoms;

6.2.8. Sabiedrības darbības atbilstība Līguma noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Uzdevuma izpilde Līgumā noteiktajā apmērā, Līgumā noteikto pārskatu iesniegšana noteiktajos termiņos;

6.2.9. Sabiedrības darbības efektivitāte, tas ir Sabiedrībai piešķirto finanšu līdzekļu un pašas Sabiedrības gūto finanšu līdzekļu izpilde apstiprinātā budžeta ietvaros.

6.3. Par sniegto Pakalpojumu kvalitāti un NVD, Veselības inspekcijas, tiesas vai citas kompetentas iestādes konstatētiem veselības aprūpes pārkāpumiem atbild Sabiedrība normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

7. Pašvaldības un Sabiedrības atbildība

7.1. Sabiedrība ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, pildot Uzdevumu un sniedzot Pakalpojumus. Sabiedrība patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.

7.2. Pašvaldība ir atbildīga par Uzdevuma īstenošanu kopumā.

7.3. Ja Sabiedrības prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā Pašvaldībai tiek nodarīti zaudējumi, Sabiedrība tos atlīdzina Pašvaldībai. Ja zaudējumi nodarīti trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Sabiedrība Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā.

8. Līguma darbības termiņš, spēkā stāšanās, grozījumu izdarīšana un izpildes kārtība

8.1. Līgums ir noslēgts uz 3 (trīs) gadiem. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

8.2. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums.

8.3. Sabiedrības pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu Uzdevuma izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem, izņemot nepārvaramas varas gadījumus.

8.4. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru iestāšanos neviena no Pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem apstākļi tiek domāti, bet nav ierobežoti, plūdi, zemestrīce, kara darbība, ugunsgrēks, mobilizācija u.c. apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīcība, kas nepieļauj Līguma noteikumu turpmāku izpildi. Par nepārvarams varas gadījumu netiek uzskatīts sabiedrības darbinieku streiks.

8.5. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, tai skaitā izskatītu iespēju Uzdevuma izpildes nodrošināšanā iesaistīt citas veselības aprūpes iestādes, kā arī noteiktu iespējamās finansiālās sekas, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Sabiedrībai ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža, par to informēt Pašvaldību un vienoties par saistību izpildes atlikšanu vai Līguma izbeigšanas noteikumiem.

8.6. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ja par to pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums. Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumu projekts (izņemot Līguma teksta tehniski/redakcionāli precizējumi) nosūtāms saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

8.7. Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem Puses viena otru iepazīstina:

8.7.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu izdarīšanas;

8.7.2. ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar Līguma termiņa izmaiņām.

8.8. Katra Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā brīdinot par to otru Pusi trīs mēnešus iepriekš.

8.9. Katra Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, neievērojot Līguma 7.8.punktā minēto brīdinājuma termiņu, ja:

8.9.1. otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus, tajā skaitā, ja Sabiedrība nenodrošina Līgumā noteikto Uzdevumu izpildi;

8.9.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības, tai skaitā, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem.

8.9.3. Līgums ir spēkā līdz Līgumā noteiktajam termiņam vai līdz tā izbeigšanai.

8.10. Izbeidzoties Līgumam, Puses sastāda savstarpējo norēķinu aktu.

9. Citi noteikumi

9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās sarunu ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.3. Nekādas mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

9.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 8 (astoņām) lapām. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru.

10. Pušu paraksti un adreses

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs"

_______________________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes priekšsēdētājs