Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 311

protokols Nr. 9, 16. punkts

Par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un
Rojas novada pašvaldību kopīga projekta idejas sagatavošanai
dalībai 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izstrādātā “Integrēto investīciju kultūras un dabas mantojumā, kas plānotas specifiskā atbalsta mērķa “5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros paplašinātā sākotnējā novērtējumā” iekļautos projektu ideju priekšatlases vērtēšanas kritērijus un Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.322 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” ietvertos nosacījumus, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.4. “Viesmīlības pakalpojumu attīstība” rīcības virzienu R1.4.3. “Citu tūrisma pakalpojumu attīstība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes, kā Vadošā partnera dalību specifiskā atbalsta mērķa „5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasē partnerībā ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām, kā partneriem.

2. Noslēgt Nodomu protokolu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām atbilstoši šī lēmuma pielikumam.

3. Uzdot Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai koordinēt šī lēmuma 2.punktā minētā Nodomu protokola parakstīšanu un projekta idejas sagatavošanu dalībai projektu ideju priekšatlasē.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.311

(protokols Nr.9, 16.punkts)

Nodomu protokols Nr._______________

Jūrmalā 2016.gada __._________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, turpmāk – Projekta partneris, tās domes priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”,

Engures novada dome , reģistrācijas numurs 90000050759, adrese: Jaunā iela 9, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129, turpmāk – Projekta partneris, tās domes priekšsēdētāja Gundara Važas personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Engures novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Engures novada pašvaldības nolikums” ,

Mērsraga novada dome, reģistrācijas numurs 90009477521, adrese: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, turpmāk – Projekta partneris, tās domes priekšsēdētāja Laura Karlsona personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada 18.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2011 „Mērsraga novada pašvaldības nolikums”, un

Rojas novada dome, reģistrācijas numurs 90002644930, adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV 3264, turpmāk – Projekta partneris, tās domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Rojas novada pašvaldības 2014.gada 20.maija saistošajiem noteikumiem Nr.6/2014 „Rojas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk kopā – Projekta partneri, katrs atsevišķi arī Projekta partneris,

pamatojoties uz:

· Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi”;

· Kultūras ministrijas izstrādāto paplašināto sākotnējo novērtējumu “Integrēto investīciju kultūras un dabas mantojumā, kas plānotas specifiskā atbalsta mērķa “5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros paplašināts sākotnējais novērtējums”;

· Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _____ lēmumu “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīgas projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē”;

· Engures novada domes 2016.gada _____ lēmumu “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Jūrmalas, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīgas projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē”;

· Mērsraga novada domes 2016.gada _____ lēmumu “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Jūrmalas, Engures un Rojas novada pašvaldību kopīgas projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē”;

· Rojas novada domes 2016.gada ______ lēmumu “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Jūrmalas, Engures un Mērsraga novada pašvaldību kopīgas projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē”;

1. Projekta partneri apņemas:

1.1. sadarboties kopīgas projekta idejas izstrādē dalībai specifiskā atbalsta mērķa „5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasē, ievērojot Kultūras ministrijas, turpmāk - Atbildīgās iestādes, izstrādātajās vadlīnijās iekļautos nosacījumus, atzīstot Jūrmalas pilsētas domi par kopīgi sagatavojamā projekta idejas priekšatlases, un projektu konkursā iesniedzamā projekta vadošo partneri, turpmāk – Vadošais partneris ;

1.2. kopīgas projekta idejas aprakstā ietvert investīciju objektus un plānotās investīcijas, kas norādītas Nodomu protokola pielikumā;

1.3. kopīgi izstrādātās projekta idejas apstiprināšanas gadījumā, sadarboties kopīga projekta iesnieguma izstrādē dalībai specifiskā atbalsta mērķa „5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Atbildīgās iestādes izstrādātajām vadlīnijām.

2. Vadošais partneris apņemas:

2.1. pamatojoties uz Projekta partneru iesniegtajiem dokumentiem un atbilstoši Atbildīgās iestādes izstrādātajām vadlīnijām sagatavot un Projekta partneriem saskaņošanai iesniegt kopīgā projekta idejas aprakstu, tai skaitā kopīgā sadarbības projekta stratēģijas sākotnējo redakciju;

2.2. pēc Projekta partneru saskaņojumu saņemšanas, kopīgā projekta idejas aprakstam, kopīgā projekta idejas aprakstu iesniegt Atbildīgajai iestādei izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai;

2.3. pamatojoties uz Atbildīgās iestādes sniegājiem norādījumiem, veikt precizējumus kopīgā projekta idejas aprakstā, veiktos precizējumus saskaņojot ar Projekta partneriem;

2.4. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā informēt Projekta partnerus par Atbildīgās iestādes vai citu ar kopīgā sadarbības projekta idejas izstrādi vai izvērtēšanu saistīto institūciju sniegto informāciju;

2.5. kopīgā projekta idejas apstiprināšanas gadījumā, koordinēt sadarbības līgumu noslēgšanu ar Projekta partneriem un izstrādāt kopīgā projekta iesniegumu, tai skaitā kopīgā sadarbības projekta stratēģiju, izmaksu un ieguvumu analīzi, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Atbildīgās iestādes izstrādātajām vadlīnijām.

3. Projekta partneri apņemas:

3.1. aktīvi līdzdarboties kopīgā projekta idejas apraksta sagatavošanā sniedzot priekšlikumus, kā arī, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā Vadošajam partnerim iesniedzot pieprasīto informāciju un dokumentus;

3.2. nodrošināt, ka partnera kopīgā projekta idejas aprakstā iekļautie investīciju objekti un plānotās investīcijas ir norādītas un pamatotas Projekta partnera attīstības programmā;

3.3. nodrošināt, ka Projekta partnera kopīgā projekta idejas aprakstā iekļautajiem investīciju objektiem, saskaņā ar Atbildīgās iestādes vadlīnijām, tiek izstrādātas objektu stratēģijas, kas pamato, ka plānotās investīcijas objektos atbilst nosacījumam, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par objekta uzturēšanas izmaksām;

3.4. nodrošināt, ka katrā Projekta partnera kopīgā projekta idejas aprakstā iekļautajā investīciju objektā, kurā projekta ietvaros tiek plānots ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas, tiek plānots nodrošināt vismaz vienu jaunradītu kultūras, radošā, vai dabas tūrisma pakalpojumu, kas tematiski vērsts uz reģionālās identitātes stiprināšanu un kultūras un/vai dabas mantojuma pieejamības veicināšanu;

3.5. kopīgā projekta idejas apstiprināšanas gadījumā, slēgt sadarbības līgumu ar Vadošo partneri un līdzdarboties kopīgā projekta iesnieguma, tai skaitā kopīgā sadarbības projekta stratēģijas, izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādē.

4. Projekta partneru sadarbība:

4.1. ar Nodomu protokola parakstīšanas brīdi Projekta partneri apņemas rīkoties ar vislielāko rūpību, lai tiktu īstenotas Nodomu protokolā norādītās Projekta partneru apņemšanās;

4.2. Nodomu protokols stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Projekta partneru apņemšanās pilnīgai īstenošanai vai sadarbības līguma noslēgšanas dienai;

4.3. Nodomu protokolu var grozīt vai izbeigt, Projekta partneri vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Nodomu protokola noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

4.4. strīdus, kas rodas Nodomu protokola saistību izpildes laikā, Projekta partneri, risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos panākt nav iespējams, Latvijas Republikas tiesā;

4.5. Projekta partneri nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Nodomu protokola saistību izpildes laikā:

4.5.1. Vadošā partnera – Jūrmalas pilsētas domes kontaktpersona: Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i. Baiba Birzniece, tālr. +371 25749946, e-pasts: Baiba.Birzniece@jurmala.lv;

4.5.2. Partnera – Engures novada domes kontaktpersona: attīstības plānotāja Vaiva Ostrovska, tālr. +29151532, e-pasts: vaiva@lapmezciems.lv ;

4.5.3. Partnera – Mērsraga novada pašvaldības kontaktpersona: projektu vadītāja Ilze Laumane, tālr. + 371 29274072, e-pasts: projekti@mersrags.lv ;

4.5.4. Partnera – Rojas novada domes kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane, tālr. +371 27234283, e-pasts: agnese.veckagane@roja.lv .

4.6. Nodomu protokols sagatavots uz 4 (četrām) lapām ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas, parakstīts 4 (četros) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katram Projekta partnerim.

Jūrmalas pilsētas dome

Domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis ___________________

Datums:

Engures novada dome

Domes priekšsēdētājs

Gundars Važa __________________

Datums:

Mērraga novada dome

Domes priekšsēdētājs

Lauris Karlsons ___________________

Datums:

Rojas novada dome

Domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa___________________

Datums:


Pielikums Nodomu protokolam

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros plānotie investīciju objekti un investīciju apjoms

N.p.k.

Partneris

Investīciju objekti

Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīciju apjoms objektu griezumā, EUR

Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīciju apjoms katram no partneriem, EUR

1.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Ķemeru ūdens torņa atjaunošana, tūrisma informācijas ieguves vietas un skatu platformas izveide

680 00,00

2 000 000,00

2.

Mellužu estrādes, t.sk. Piena paviljona restaurācija

1 320 000,00

3.

Engures novada

dome

Parka izveidošana pie Krišjāņa Valdemāra dibinātās jūrskolas (tagad Saieta nams)

120 000,00

360 000,00

4.

Engures pludmales labiekārtošana atbilstoši vecajām jūrniecības, zvejniecības un jūras tradīcijām

40 000,00

5.

Šlokenbekas muižas jumta un velvju atjaunošana, pagalma labiekārtošana

200 000,00

6.

Mērsraga novada

dome

Mērsraga brīvdabas estrādes "Jēgerleja" pārbūve

180 000,00

180 000,00

7.

Rojas novada

dome

Rojas brīvdabas estrādes izbūve ar jumtu

600 000,00

600 000,00

Kopējais plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīciju apjoms, EUR

3 140 000,00


Lejupielāde: DOC un PDF