Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 318

protokols Nr. 9, 25. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra
lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju”

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 ,,Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 13.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju” šādus grozījumus:

1. izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,2.2. Agris Bērziņš – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka pienākumu izpildītājs”,

2. izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,2.5. Sanita Mieze – Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF