Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 15.marta 102.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 16.decembra 695.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 18.augustāNr. 365

protokols Nr. 10, 19. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu
konsultatīvās komisijas sastāvu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikuma Nr.36 „Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums” 3.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju (turpmāk –komisija) šādā sastāvā:

1. Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs;

2. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas pārstāvis; Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 102.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas eksperts uzņēmējdarbības jautājumos; Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 102.lēmumu

4. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs; Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 102.lēmumu

5. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs;

6. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes sabiedrības veselības pasākumu organizators; Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 695.lēmumu

7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas inspektors darbā ar nepilngadīgajiem; Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 102.lēmumu

8. Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvis; Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 102.lēmumu

9. Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs;

10. Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles vadītājs;

11. Svītrots ar domes 2018.gada 15.marta 102.lēmumu

12. Jūrmalas Izglītības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;

13. Jūrmalas Jauniešu domes priekšsēdētājs;

14. Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvis; Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 695.lēmumu

15. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktors;

16. Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciālists.

17. Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvis; Papildināts ar domes 2016.gada 16.decembra 695.lēmumu

18. Jūrmalas Sabiedriskās padomes priekšsēdētājs. Papildināts ar domes 2016.gada 16.decembra 695.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis