Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 15.marta 107.lēmumu

2016.gada 18.augustāNr. 368

protokols Nr. 10, 26. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas
un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem

Lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un veselības veicināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikuma Nr.37 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums” 18.4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 17.augusta lēmumu (protokols Nr.1.2-25/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas datuma nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” publicēt lēmumu mājas lapā www.jurmalasac.lv.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. A.Grantam.

6. Šis lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 18.augusta lēmumam Nr.368

(protokols Nr.10, 26.punkts)

Pašvaldības iestādes
"Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, un veselību veicinošie pakalpojumi

Mērvienība

Cena* euro

1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām

1 personai diennaktī

19.55

2.

Aprūpes mājās pakalpojums

1 personai stundā

4.43

3.

Speciālā transporta pakalpojums

3.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0.61

3.2.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW LT

1 kilometrs

0.66

3.3.

Gaidīšana virs 5 minūtēm

1 stunda

7.63

4.

Nakts patversmes pakalpojums

1 personai diennaktī

9.03

4.1

tiešās izmaksas

1 personai diennaktī

7.97

4.2

netiešās izmaksas

1 personai diennaktī

1.06

5.

Zupas virtuves pakalpojums

1 porcija

0.86

6.

Dienas aprūpes centra personām ar garīgās veselības traucējumiem pakalpojums

1 personai dienā

15.89

6.1

tiešās izmaksas

1 personai dienā

14.22

6.2.

netiešās izmaksas

1 personai dienā

1.67

7.

Specializētās darbnīcas pakalpojums

1 personai dienā

22.02

7.1

tiešās izmaksas

1 personai dienā

20.52

7.2

netiešās izmaksas

1 personai dienā

1.49

8.

Dienas centra pensijas vecuma personām un invalīdiem pakalpojums

1 personai dienā

2.88

9.

Veselību veicinošie pakalpojumi

9.1.

Vingrošana ūdenī

1 personai stundā

3.65

9.2.

Fizioterapeita pakalpojums

1 personai stundā

3.19

9.3

Ergoterapeita pakalpojums

1 personai stundā

9.09

10.

Grupu dzīvokļa pakalpojums

1 personai diennaktī

10.29

10.1

tiešās izmaksas

1 personai diennaktī

10.21

10.2

netiešās izmaksas

1 personai diennaktī

0.08

11.

Pavadoņa pakalpojums

1 personai stundā

3.76

12.

Konferenču zāles noma

1 stunda

20.99

13.

Gultasvietas noma

1 personai diennaktī

9.57

* neieskaitot pievienotās vērtības nodokli


Lejupielāde: DOC un PDF