Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.augustāNr. 424

protokols Nr. 11, 5. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.19 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” 59.3 punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktori noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma pielikuma 1. punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1.  Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

4.2.  Pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

4.3. Pašvaldības dibinātas budžeta iestādes, kurām nodotas telpas bezatlīdzības lietošanā, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

5. Lēmumu izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.743 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.augusta lēmumam Nr.424

(protokols Nr.11, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Telpu noma

1.1.

Sporta zāle (777.80 m2 )

1 stunda

31.30

1.2.

Aktu zāle (357 m2 )

1 stunda

19.40

1.3.

Telpa, vid. (40 m2 )

1 stunda

1.60

1.4.

Telpa, vid. (60 m2 )

1 stunda

2.30

1.5.

Telpa, informātikas klase ar datoriem (60 m2 )

1 stunda

5.10

1.6.

Telpa, vid.(74 m2 )

1 stunda

2.90

1.7.

Ēdamzāle (296.5 m2 )

1 stunda

11.40

1.8.

Pagrabstāvs (38.0 m2 )

1 stunda

0.90

1.9.

Pagrabstāvs (364.40 m2 )

1 stunda

10.20

1.10.

Trenažieru zāle (68.4 m2 )

1 stunda

2.40

1.11.

Foajē telpa (1 m2 )

1 stunda

0.01


Lejupielāde: DOC un PDF