Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 475

protokols Nr. 15, 7. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2013.gada 1.marta spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 8.martā kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgās Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu 0,24 EUR (LVL 0,17) apmērā, tai skaitā pamatparāds 0,23 EUR (LVL 0,16) un nokavējuma nauda līdz 2013.gada 1.martam 0,01 EUR (LVL 0,01).

3) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2014.gada 25.septembra lēmumu lietā Nr. --- tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņas saistību dzēšanas plāns, kas sastādīts 2014.gada 19.augustā, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

4) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 17.jūnija lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plāna grozījumi 2015.gada 6.marta redakcijā.

5) Vārds Uzvārds veikusi maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu 0,01 EUR apmērā, tai skaitā bankrota procedūras ietvaros 0,01 EUR apmērā, saskaņā ar saistību dzēšanas plānu 0,00 EUR apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.marta kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2013.gada 6.marta maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.13-35702 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Nilam Namsonam, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam LVL 21,81 (31,03 EUR) apmērā par nekustamo īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

2014.gada 20.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.14-35515 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Nilam Namsonam, tai skaitā par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam 38,97 EUR apmērā par nekustamo īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2014.gada 28.marta lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2013.gada 15.novembra izsoles akts par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2014.gada 23.jūlijā.

2014.gada 12.augusta maksāšanas paziņojums Nr.14-37304 par nekustamā īpašuma nodokli, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas nav izpildīts par kopējo summu 82,48 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 53,77 EUR (par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.jūlijam) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 20.oktobrim 28,71 EUR par nekustamo īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 19.novembra lēmumu lietā Nr. --- tika izbeigts maksātnespējīgās Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.marta kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par zemi un ēku Adrese, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir 0,22 EUR apmērā.

Uz 2016.gada 20.oktobri Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 82,70 EUR, tai skaitā kreditora prasījums 0,22 EUR, kārtējie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā 82,48 EUR, tajā skaitā pamatparāds 53,77 EUR un nokavējuma nauda 28,71 EUR par zemi un ēku Adrese.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 19.novembra lēmumu lietā Nr. --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu un nokavējuma naudu par zemi un ēku Adrese 0,22 EUR apmērā, tai skaitā:

1.1 par zemi Adrese – pamatparādu 0,04 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.decembrim);

1.2 par ēku Adrese – par kopējo summu 0,18 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 0,17 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.decembrim) un nokavējuma nauda līdz 2013.gada 1.martam 0,01 EUR.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai grozīt 2014.gada 12.augusta maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli Nr.14-37304, par to izdot Vārds Uzvārds maksāšanas paziņojumu par kārtējiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā 82,48 EUR, tajā skaitā pamatparāds 53,77 EUR un nokavējuma nauda 28,71 EUR par zemi un ēku Adrese, tai skaitā:

2.1 par zemi Adrese – par kopējo summu 14,99 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 10,02 EUR (par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.jūlijam) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 20.oktobrim 4,97 EUR;

2.2 par ēku Adrese – par kopējo summu 67,49 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 43,75 EUR (par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.jūlijam) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 20.oktobrim 23,74 EUR.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF