Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 478

protokols Nr. 15, 10. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2013.gada 4.jūlija spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 15.jūlijā kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgās Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu 29,94 EUR (LVL 21,04) apmērā, tai skaitā pamatparāds 20,22 EUR (LVL 14,21) un nokavējuma nauda līdz 2013.gada 4.jūlijam 9,72 EUR (LVL 6,83).

3) Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2013.gada 10.decembra lēmumu lietā Nr. --- tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņas saistību dzēšanas plāns, kas sastādīts 2013.gada 9.septembrī, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

4) Vārds Uzvārds veikusi maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu 21,48 EUR apmērā, tai skaitā bankrota procedūras ietvaros 20,11 EUR apmērā, saskaņā ar saistību dzēšanas plānu 1,37 EUR apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 15.jūlija kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2016.gada 6.janvāra lēmumu lietā Nr. --- tika izbeigts maksātnespējīgās Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 15.jūlija kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par zemi un ēku Adrese (kadastra Nr. ---), tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir 8,46 EUR apmērā.

Uz 2016.gada 20.oktobri Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 8,46 EUR, tai skaitā kreditora prasījums 8,46 EUR.

Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas maksātnespējīgai fiziskai personai Vārds Uzvārds nav kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2016.gada 6.janvāra lēmumu lietā Nr. --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu, un nokavējuma naudu par zemi un ēku Adrese, 8,46 EUR apmērā, tai skaitā:

1. Par zemi Adrese – nokavējuma naudu līdz 2013.gada 4.jūlijam 2,33 EUR apmērā;

2. Par ēku Adrese – nokavējuma naudu līdz 2013.gada 4.jūlijam 6,13 EUR apmērā.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF