Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 20.jūlija 347.lēmumu

2016.gada 20.oktobrīNr. 516

protokols Nr. 15, 63. punkts

Par vidi degradējošu ēku Zigfrīda
Meierovica prospektā 43, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), veicot ārstniecības korpusa (kadastra apzīmējums 1300 010 1909 001) Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā (turpmāk – Ēka), vizuālo un tehnisko apskati un izvērtējot faktiskos apstākļus, konstatēja:

[1] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma norakstu Nr.2000 nekustamais īpašums Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 1909 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 14919m2 (turpmāk – Zemesgabals) un Ēkas, kuras īpašniece ir Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – Īpašnieks).

[2] Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore Aina Birina (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2016.gada 16.augustā sagatavoja atzinumu Nr.446 par Ēkas pārbaudi (turpmāk – Atzinums), kurā tika:

1. Konstatēts, ka Ēka, vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5594 ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Ēkas fasādes apdare un dekoratīvie elementi ir bojāti, ar savu izskatu tā negatīvi ietekmē apkārtējo pilsētas ainavu.

2. Pārkāptas šādas normatīvo aktu prasības:

2.1. Būvniecības likuma 21.panta devītajā daļā noteiktās prasības, jo konkrētajā gadījumā Ēka bojā ainavu, šīs Ēkas īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto.

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.20) 56.13.apakšpunktā noteiktās prasības, jo konkrētajā gadījumā namīpašumi, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciska darbība nedrīkst bojāt ainavu.

3. Uzdots Īpašniekam ierasties 2016.gada 29.augustā Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpumā protokola parakstīšanai par konstatēto pārkāpumu nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.1300 010 1909 Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā (turpmāk - Nekustamais īpašums).

[3] 2016.gada 17.augustā Pilsētplānošanas nodaļa nosūtīja Ēkas Īpašniekam Atzinumu un vēstuli, kas reģistrēta ar Nr. 14-1/1824, kurā sniegta informācija, ka Dome, pamatojoties uz Domes 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.39) 2.2.2. apakšpunktu, gatavo lēmuma projektu par vidi degradējošu ēku Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā un klasificēs Ēku kā vidi degradējošu.

[4] Ēkas Īpašnieks nav ieradies Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanā un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai par konstatēto pārkāpumu Nekustamajā īpašumā.

4.1. Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 248.panta ceturto daļu, Ēkas Īpašniekam neierašanās administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai tika uzskatīta par atteikumu no paraksta.

4.2. 2016.gada 20.septembrī administratīvā pārkāpuma protokols CC Nr.001414 (turpmāk – Protokols) ar attiecīgu ierakstu nosūtīts izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai komisijai. 2016.gada 26.septembrī Pilsētplānošanas nodaļa nosūtīja Ēkas Īpašniekam vēstuli, kas reģistrēta ar Nr. 14-1/2086 par administratīvā pārkāpumu protokola nosūtīšanu ar pielikumā pievienoto Protokolu.

[5] Saistošo noteikumu Nr.39 5.punktā noteikts, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai nu būves kadastrālās vērtības. Ņemot vērā, ka Ēka ir uzskatāma par vidi degradējošu, vienlaikus tā būtu apliekama ar nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības.

[6] Tā kā Ēka degradē Jūrmalas kūrorta pilsētas pludmales ainavu, Pilsētplānošanas nodaļa saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, kamēr Ēka netiks sakārtota atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un, pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.39 7.punktu, šo paaugstināto nodokļa likmi Ēkai piemēros līdz tā mēneša beigām, kurā stāsies spēkā lēmums, ar kuru būs atcelts lēmums par Ēkas klasificēšanu.

[7] Pilsētplānošanas nodaļas ieskatā, ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēkas sakārtošanu atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.20 56.13.apakšpunktā noteiktām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz Jūrmalas pilsētas ainavu, tādēļ, Īpašniekam piederošā Ēka ir klasificējama kā vidi degradējoša ēka atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.39 2.2.2.apakšpunktam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu, 70.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 2.2.2. un 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt nekustamajā īpašumā Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1909, ārstniecības korpusu ar kadastra apzīmējums 1300 010 1909 001, kā vidi degradējošu ēku.

2. Aplikt nekustamo īpašumu Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1909, ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības, kas ir attiecīgi Ēkai vai Ēkas piekritīgai zemei.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF