Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 632

protokols Nr. 19, 6. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktam, saskaņā ar 2011.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes kārtību Nr.1.1-14/101 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” un 2011.gada 20.jūlija Jūrmalas pilsētas domes kārtību Nr.1.1-14/298 “Kārtība, kādā tiek izveidoti iespējamie uzkrājumi nedrošiem avansiem, prasībām, paredzamām saistībām un uzkrātām īstermiņa saistībām”, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo prasību apmēru un samaksāto avansu vērtību (turpmāk – debitora parāds) precīzu atspoguļošanu bilances uzkaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaites debitoru parādus par kopējo summu 27 060.02 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši sešdesmit euro un 2 centi) saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.632

(protokols Nr.19, 6.punkts)

Nr.p.k.

Debitors

Reģistrācijas Nr.

Pakalpojuma nosaukums, pamatojums

Norakstāmais pamatparāds EUR

Norakstāmā kavējuma nauda EUR

Parāda rašanās brīdis (datums, mēnesis, gads vai periods)

Piezīmes

1

"Incom Baltic" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

40003876067

Rakšanas darbu atļauja saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumu Nr.586 "Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai

244.75

31.12.2007

Uzņēmums likvidēts 2016.gada 29.februārī

2

"HALDORS & CO" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

40003120103

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi par reklāmas izvietošanu tūrisma informatīvajos materiālos-brošūrās "Jūrmala 2009" saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.394 „Par maksas pakalpojumiem”

85.37

13.05.2009

Uzņēmums likvidēts 2016.gada 3.novembrī

3

"JŪRAS PARKS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

40003558834

2003.gada 17.oktobra zemes nomas līgums Nr.01-16.3/1158 par zemesgabala Upes ielā 0102, Jūrmalā nomu

10 707.96

10 769.60

01.10.2007.-03.07.2008.

2014.gada 22.maijā Jūrmalas pilsētas domē tika saņemts no zvērināta tiesu izpildītāja izpildu raksts ar atzīmi, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 565.panta 1.daļas 2.punktu,izpildu raksts izsniegts piedzinējam bez izpildes.
Uzņēmums likvidēts 2016.gada 11.novembrī

4

"MPS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma

40003136265

2004.gada 25.oktobra nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3/885 par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 51, Jūrmalā nomu

4 627.91

624.43

01.07.2012.-21.07.2013.

Jūrmalas pilsētas dome tika iekļauta kreditoru prasījumu reģistrā
2013.gada 16.oktobrī Jūrmalas pilsētas domē tika saņemts ziņojums “Par SIA “MPS” mantas neesamību”.
Uzņēmums likvidēts 2016.gada 17.novembrī

Norakstāmais parāds EUR

15 665.99

11 394.03

Kopējais norakstāmais parāds EUR

27 060.02


Lejupielāde: DOC un PDF