Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 633

protokols Nr. 19, 7. punkts

Par nodibinājuma ”Vītolu fonds” finansētā projekta
“Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virzienu R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi”, saskaņā ar projekta mecenāta Monreālās Latviešu sabiedriskā centra projekta organizatora nodibinājuma “Vītola fonds” noslēgto līgumu ar Jūrmalas pilsētas internātpamatskolu (līguma Nr. EPK-72/16, 29.03.2016.), ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt nodibinājuma “Vītola fonds” finansēto projektu “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) (2.pielikums “ Projekta “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “ Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk., attiecināmo izmaksu summa ir 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi), kur: nodibinājuma “Vītolu fonds” finansējums ir (100 jeb 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.633

(protokols Nr.19, 7.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija1

Projekta nosaukums

Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi

Līguma/vienošanās Nr.

Līgums Nr. EPK-72/16

Projekta mērķis

Pētīt un izzināt Latvijas vēsturi, organizējot divas mācību ekskursijas Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 5.-8.klases skolēniem par Latvijas vēstures tēmu saistībā ar mācību darbu stundās vai skolas mācību projektiem.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Mācību ekskursija maršrutā Sloka – Kalnciems – Rīga

par Latvijas atbrīvošanas cīņām (1918.gada beigas, 1919.gada sākums)

Noorganizēt 2 mācību ekskursijas Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 5.-8.klases skolēniem par Latvijas vēstures tēmu saistību ar darbu stundās vai skolas mācību projektiem ar mērķi:

veicināt Latvijas vēstures izzināšanai veltīto ārpusklases pasākumu norisi skolās,

attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un novados,

sekmēt Latvijas vēstures, kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā.

2016.gada 24.maija ekskursijā piedalījās 10 audzēkņi, 2 skolotāji un 1 asistents

2016.gada 25.maija ekskursijā

piedalījās 11 audzēkņi, 2 skolotāji un 1 asistents

Tika sasniegti projektā izvirzītie mērķi

Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas skolēni ieguva zināšanas par Latvijas atbrīvošanas cīņām, karavīru un medicīniskā personāla grūto likteni kara gaitās, pārvietošanās iespējām mežainā un purvainā apvidū.

Tika īstenota vēstures zināšanu paplašināta apguve, mūsdienu un vēsturiskās apkārtējās vides salīdzināšana:

Kara ceļu apskate teritorijā pie privātmājas “Alstes” un Tīreļa purvā (Cenas tīrelis)

Lielupes vecais tilts (Kalnciems), Dzilnu ciems un Dzilnupīte – darbs ar karti, gida stāstījums, vēstures objektu un kara laika fotogrāfiju apskate

Akmens tilt, Lībekas tilts, Vecrīga, Strēlnieku laukums, Doma laukums, Doma baznīca, Kara muzejs – gida stāstījums, darbs ar kartēm un fotouzņēmumiem, pastaiga pa vecpilsētu, muzeja eksponātu apskate

Izbraukuma pasākums uz Rīgu

Atļauts noorganizēt līdzīgus pasākumus līgumā minētā mērķa īstenošanai (daļējs finansējums no projekta līdzekļiem)

2016.gada 6.oktobra izbraukuma pasākumā piedalījās 8 audzēkņi, 2 skolotāji

Tika sasniegti projektā izvirzītie mērķi.

Tika veicināta Latvijas izzināšanai veltīto ārpusklases pasākumu norise Jūrmalas pilsētas internātpamatskolā

Mācību ekskursija maršrutā Sloka – Iecava – Bauska par seno latviešu “Dievdārziņa” vēsturisko kapu vietu un Bauskas pili, tās apkārtni un vēsturiskajiem faktiem

Atļauts noorganizēt līdzīgus pasākumus līgumā minētā mērķa īstenošanai (daļējs finansējums no projekta līdzekļiem)

2016.gada 8.novembra ekskursijā piedalījās 11 audzēkņi, 3 skolotāji

Tika sasniegti projektā izvirzītie mērķi.

Tika attīstīta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas skolēnu interese par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un novados

Projektā veiktie grozījumi

Projekta laikā grozījumi finanšu jomā netika veikti. Ņemot vērā faktisko finanšu līdzekļu ekonomiju, atbilstoši 2016.gada 29.martā noslēgtā līguma Nr. EPK-72/16 2.8.punktam, tika organizētas papildus divas ekskursijas – 2016.gada 6.oktobrī un 8.novembrī.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

No 2016.gada 22.aprīļa līdz 2016.gada 15.jūnijam

No 2016.gada 22.aprīļa līdz 2016.gada 11.novembrim

Saskaņā ar 2016.gada 29.martā noslēgtā līguma Nr.EPK-72/16 2.8.punktu, ja pēc ekskursiju projekta īstenošanas paliek naudas līdzekļu atlikums, Izpildītājs to drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem līdzīga Līguma minētā mērķa īstenošanai

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mācību ekskursijas

X

X

X

 

 

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta īstenošanas laiks pārsniedza sākotnēji plānoto, saskaņā ar 2016.gada 29.martā noslēgtā līguma Nr.EPK-72/16 2.8.punktu, ja pēc ekskursiju projekta īstenošanas paliek naudas līdzekļu atlikums, Izpildītājs to drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem līdzīgu līguma minētā mērķa īstenošanai. Attiecīgi 2016.gada oktobrī un novembrī tika organizētas papildus ekskursijas, kurās piedalījās 19 audzēkņi.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mācību ekskursijas

X

X

X

 

Papildus izbraukuma pasākums

X

Papildus mācību ekskursija

X

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Dace Krasta, Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas internāta skolotāja;

Projekta grāmatvedis – Inga Janukoviča, Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Tika sasniegti projektā izvirzītie mērķi - pētīt un izzināt Latvijas vēsturi, organizējot divas mācību ekskursijas Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 5.-8.klases skolēniem par Latvijas vēstures tēmu saistībā ar mācību darbu stundās vai skolas mācību projektiem.

Projekta īstenošanai finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim. Pēc projektā plānoto pasākumu īstenošanas – divu mācību ekskursiju noorganizēšanas par kopējo summu 347,57 EUR, izveidojās līdzekļu ekonomija – 52,43 EUR, sekojošās pozīcijās:

- izdevumiem par maksas stāvvietām – 27,00 EUR, jo tika atrastas lētākas stāvvietas Rīgā;

- izdevumiem par degvielu – 24,92 EUR, sakarā ar lētāku degvielas cenu 2016.gada vasarā un piešķirtām atlaidēm no SIA “Neste Oil”;

- par VSAOI maksājumiem – 0,51 EUR, atlikums līdz pilnam EUR, pēc sociālā nodokļa nomaksas saskaņā ar uzņēmuma līgumu.

Ietaupītie finanšu līdzekļi tika izlietoti līdzīgu pasākumu īstenošanai – vēl divu izbraukuma pasākumu daļējai finansēšanai.

Skolēni pēc ekskursijas bija pilni iespaidiem un emocijām (it īpaši ņemot vērā to, ka ekskursijas dalībnieki bija bērni ar īpašām vajadzībām – vieglākiem vai smagākiem garīgās attīstības traucējumiem, tas bija ļoti nozīmīgs notikums). Viņiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar vēstures faktiem un informāciju, kas apkopota skolas mācību grāmatās un ieplānota mācību programmā, bet arī “izjust uz savas ādas” karavīru grūtos kaujas ceļus (purvus, mežus, odu un dunduru kodienus, nepieciešamību būvēt ”pāļu tiltus” un meklēt izeju no grūtībām) un uzzināt to, kas nav rakstīts nevienā mācību grāmatā. Pēc skolēnu iespaidiem var secināt, ka viņi ir ļoti pacilāti un apmierināti ar ekskursiju, kurā guvuši ne tikai vēsturiskus atklājumus, bet arī iepazinuši Latvijas dabu – augus, kukaiņus, putnus, rāpuļus, u.tml.

Projekts uzskatāms par veiksmīgi īstenotu un līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī nākotnē.

1 Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF