Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 636

protokols Nr. 19, 15. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā
Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā
koordinatora pakalpojumiem 2016.gadā noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumu Nr.123 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2016.gadā”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu un starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 2016.gada 7.martā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.5-1/4, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla projektu „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) (2.pielikums „Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā” budžeta kopsavilkums un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.636

(protokols Nr.19, 15.punkts)

Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā” noslēguma ziņojums

Pamata informācija1

Projekta nosaukums

Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā

Līguma/vienošanās Nr.

5-1/4

Darbības programmas nosaukums:

Erasmus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācija

Projekta mērķis

Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā un Lapmežciemā, Mārupē.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Starpkultūru saskarsme Eiropas brīvprātīgajā darbā, 18.04.2016.

Dalīties ar brīvprātīgā darba veicēju pieredzes stāstiem un iegūt zināšanas par starpkultūru tematiku.

Pasākumā piedalījās 40 Dalībnieki uzzināja par brīvprātīgā darba nozīmi un iespējām pašvaldības, Latvijas un Eiropas mērogā.

Izvirzītais mērķis sasniegts atbilstoši plānotajam.

Eurodesk, Time to move!, 26.10.2016.

Popularizēt kampaņu “Time to move”, jauniešu iespējas Eiropā, kā arī iepazīšanās kā citas jaunatnes organizācijas ikdienā izmanto “Erasmus+” iespējas

Pasākumā piedalījās 40 Jūrmalas jaunieši. Iepazīšanās ar Liepājas un Saldus jauniešu darbu.

Izvirzītais mērķis sasniegts atbilstoši plānotajam.

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi projektā netika veikti, tikai precizēti aktivitāšu nosaukumi

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.04.16.-30.12.16.

01.04.16.- 30.11.16.

Projekta līgums tiek slēgts uz kalendāro gadu, bet konkrētās projekta aktivitāšu norises jānotiek līdz decembra mēnesim

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2016. gads

1

2

3

4

Seminārs - Starpkultūru saskarsme Eiropas brīvprātīgajā darbā

x

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu seminārs- “Eurodesk, Time, to move!”

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2016. gads

1

2

3

4

Seminārs - Starpkultūru saskarsme Eiropas brīvprātīgajā darbā

x

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu seminārs “Eurodesk, Time to move!”

x

Projekta komanda

Līva Karlsone – Jūrmalas BJIC, jaunatnes lietu speciāliste, 26158424, liva.karlsone@gmail.com

Linda Kalniņa – brīvprātīgā, 27723995, lindakalnina07@gmail.com

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta noteiktais mērķis - Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā un Lapmežciemā, Mārupē, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Projektā plānotās aktivitātes tika izpildītas pilnībā, finansējums apgūts pilnībā. Projekta atskaites apstiprinātas Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrā (JSPA).

Dalība Eurodesk reģionālā koordinatoru tīklā paplašinājusi kontaktus un sadarbību ar citiem jauniešu centriem, pašvaldībām Latvijā. Iegūts finansiāls atbalsts jauniešu ideju realizēšanai, kas viennozīmīgi vērtējams kā pozitīvs un noteikti turpināms nākamajos gados.

JSPA deleģēja Jūrmalas koordinatori kā pārstāvi starptautiskā seminārā Triestē, Itālijā š.g. oktobrī. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunumiem programmas aktualitātēs, aktivitātes “Time to move” akcijām dažādās valstīs, kā arī tika strādāts darba grupās domājot par jaunatnes darbinieku kompetencēm un jauniešu iesaistīšanu izmantojot sociālos mēdijus. Semināra laikā notika Eurodes Awards 2016 apbalvošanas ceremonija, kurai savu projektu bija pieteicis arī Jūrmalas BJIC.

1Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF