Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 24.maija 229.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 16.decembrīNr. 637

protokols Nr. 19, 16. punkts

Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu
teritorijās” ierobežotā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumiem Nr.71 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016.gada 11.oktobra vēstuli Nr.39-2-60/5770 “Uzaicinājums iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.6.2. “Peldvietu infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.35 “Krasta erozijas procesu aizkavēšanas pasākumi, t.sk., pētījuma veikšana par plūdu iespējas novēršanu, klimata pārmaiņu ietekmes un krasta erozijas mazināšanu”, un pamatojoties uz Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra protokolu Nr. 1.2-21/18, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā ar projektu “Jūrmalas pašvaldības, Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dzintaros un Majoros” (turpmāk – projekts). Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 229.lēmumu

2. Noteikt projekta mērķi – jaunas aizsargbūves izveide Lielupes krasta nostiprināšanai pilsētas centrālajā daļā Dzintaros un Majoros, lai novērstu krasta erozijas risku un plūdu draudus, aizsargājot Dzintaru un Majoru vasarnīcas rajonus un pilsētai svarīgo stratēģisko infrastruktūru un inženierkomunikācijas. Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – jaunu pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būvju būvniecība (Rīgas iela – Plūdu iela), kas nepieciešama, lai novērstu krasta atkāpšanos (privāto, pašvaldības nekustamo īpašumu noskalošanu un zaudēšanu). Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 229.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās indikatīvās izmaksas EUR 3 800 000,00 EUR (trīs miljoni astoņi simti tūkstoši euro un 00 centi), no kurām: Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 229.lēmumu

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 3 230 000,00 EUR (trīs miljoni divi simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi); Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu

5.1.1. Pievienots ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu

5.1.2. Pievienots ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu

5.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 15% jeb 570 000,00 EUR (pieci simti septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi). Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 10% jeb līdz 323 000,00 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmēram no šī lēmuma 5.1.punktā noteiktās summa segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta. Grozīts ar domes 2017.gada 14.septembra 424.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 229.lēmumu

7. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 10.oktobrim uzdot Attīstības pārvaldes Vides nodaļai, Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas ostas pārvaldi. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 229.lēmumu

8. Projekta pieteikuma izstrādes pārraudzību veikt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF