Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 639

protokols Nr. 19, 18. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566
“Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” prasībām un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 73.punktu, ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas dome laika periodā no 2016.gada 29.oktobra līdz 2016.gada 28.novembrim ir saņēmusi vienu iesniegumu no privātpersonas par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita piešķiršanu 2017.gadam un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” 1.pielikumā šādu grozījumu:

papildināt ar 73.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.639

 (protokols Nr.19, 18.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2017.gads

Zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

73.

09.11.2016.

Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese

1

1

-

-

-

Piešķirts

89

84

28

38

7

11

900

Limits 2017.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2017.gada limita atlikums

16

1

2

2*

11

4

300

2* lucīšu murdu limiti rezervēti pašpatēriņa zvejai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtajai izsolei, kura noteikta ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF