Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 640

protokols Nr. 19, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas
telpu pārbūvei, sporta zāles būvniecībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajiem prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virzieniem R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi”, R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi”, R.3.2.6. “Citi izglītības pakalpojumi (profesionālās, augstākās un mūžizglītības pakalpojumi), prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virzienu R3.3.3.”Sporta sektora attīstība” un Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2017.- 2019.gadam 67.punktu, tiks veikta Lielupes pamatskolas sporta zāles izbūve (būvniecības 1.kārta), ēkas Nr.002, kurā ir Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas mācību telpas, pārbūve (būvniecības 2.kārta) un ēkas Nr.001, kurā ir Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas mācību telpas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas telpas, pārbūve (būvniecības 3.kārta). Kopējās būvniecības projekta īstenošanas izmaksas ir 16 060 502,36 euro, kuru segšanai daļēji nepieciešams aizņēmums.

Būvniecības 1.kārtas ietvaros tiks veikta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas sporta zāles izbūve par kopējo summu 8 964 476,03 euro. Izmaksas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem 1 136 411,41 euro apmērā un no aizņēmuma 7 828 064,62 euro apmērā.

Būvniecības 2.kārtas ietvaros tiks veikta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēkas Nr.002 pārbūve, tai skaitā Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūve ēkas trešajā stāvā par kopējo summu 4 011 257,47 euro. Izmaksas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem 88 539,55 euro apmērā un no aizņēmuma 3 922 717,92 euro apmērā.

Būvniecības 3.kārtas ietvaros tiks veikta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēkas Nr.001 pārbūve, tai skaitā Jūrmalas Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas izbūve ēkas otrajā un trešajā stāvā par kopējo summu 3 084 768,86 euro. Izmaksas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem 73 771,66 euro apmērā un no aizņēmuma 3 010 997,20 euro apmērā.

Pamatojoties uz Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ieviešanas nosacījumiem un Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2017.-2019.gadam 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” 20.1.punktu “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūve Aizputes ielā 1A” un 20.2.punktu “Dienesta viesnīcas izbūve Aizputes ielā 1A”, 2017.gada 3.ceturksnī ir plānots noslēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģ. Nr.90000812928, par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu. Eiropas Savienības fonda projektā tiks iekļautas Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūves un dienesta viesnīcas izbūves izmaksas (būvniecības 2. un 3.kārta). Kopējās indikatīvās Eiropas Savienības fonda projekta attiecināmās izmaksas aktivitāšu īstenošanai Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūvei un dienesta viesnīcas izbūvei Aizputes ielā 1A, Jūrmalā ir 2 581 153,92 euro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 2 193 980,83 euro, valsts budžeta dotācija - 58 075 ,97 euro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 329 097,12 euro apmērā.

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 1.punktu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 14 761 780 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūvei, sporta zāles būvniecībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, tajā skaitā, pa gadiem:

1.1. 2017.gadā – 8 500 366 euro;

1.2. 2018.gadā – 6 261 414 euro.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 20 (divdesmit) gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pēc Eiropas Savienības līdzfinansējuma noslēguma maksājuma saņemšanas no Centrālās finanšu un līguma aģentūras dzēst aizņēmumu Valsts kasē saņemtā Eiropas Savienības līdzfinansējuma apmērā.

4. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5. Apliecināt, ka:

5.1. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei iesniegtais aizņēmuma 14 761 780 euro apmērā pieprasījums projektam “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūvei, sporta zāles būvniecībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā” pēc savas būtības atbilst aizņēmuma mērķim – izglītības funkciju nodrošināšanai (tajā skaitā, ka projekta apjomi un izmaksu pamatotība atbilst pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, neformālās izglītības funkciju nodrošināšanai);

5.2. saņemtais aizņēmums 14 761 780 euro apmērā tiks izlietots atbilstoši aizņēmuma mērķim – izglītības iestādes investīciju projekta “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūvei, sporta zāles būvniecībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā” īstenošanai;

5.3. projekta “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpu pārbūvei, sporta zāles būvniecībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā” ietvaros tiks nodrošināta finanšu līdzekļu ekonomiska un lietderīga izlietošana.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmums Nr.480 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Lielupes vidusskolas ēku rekonstrukcijai un sporta zāles būvniecībai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF