Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 644

protokols Nr. 19, 24. punkts

Par naudas sodu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 21.1punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295.panta 3.punktu, 296.pantu, 300.panta otro daļu un Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas apliecinājumu, ka visas nepieciešamās darbības debitoru parādu piedziņai ir veiktas un piedziņa nav iespējama, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes zembilances uzskaites pašvaldības policijas uzliktos un neapmaksātos sodus par administratīvajiem pārkāpumiem un par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veikto pārbaužu neapmaksātos parādus par kopējo summu EUR 4097.46 (četri tūkstoši deviņdesmit septiņi euro 46 centi) saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.644

(protokols Nr.19, 24.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistītie izdevumi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris:

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Protokols

Nr. (gads)

Summa (EUR)

1

Bazuļevs Sergejs

180166-11507

26.12.2015

0003Prot (2014)

15.65

2

Barišņiks Nikolajs

040751-10131

04.07.2015.

0442Prot (2008)

15.65

3

Buhmastovs Viktors

251273-13014

18.09.2015.

0519Prot (2009)

15.65

4

Čīča Andis

210171-11077

04.04.2016.

0026Prot (2013)

15.65

5

Dobrecovs Viktors

280664-12716

02.06.2016.

0494Prot (2008)

15.65

6

Dobrecovs Sergejs

100466-14104

14.04.2015.

0493Prot (2008)

15.65

7

Everts Laimonis

210551-11852

13.12.2015.

0282Prot (2008)

15.65

8

Gamovs Aleksandrs

231266-11491

03.09.2016.

0025Prot (2010)

15.65

9

Gamovs Aleksandrs

231266-11491

03.09.2016.

0140Prot (2012)

15.65

10

Grabāns Ojārs

050461-10065

14.05.2016.

0347Prot (2008)

15.65

11

Harjko Ludmila

010549-13011

05.10.2016.

0857Prot (2009)

15.65

12

Imaks Valdis

120149-11496

13.10.2016.

0352Prot (2008)

15.65

13

Intenbergs Guntis

230676-12274

22.08.2016.

0113Prot (2008)

15.65

14

Jermakovs Andrejs

120678-11528

08.03.2016.

0035Prot (2012)

15.65

15

Kindzulis Jānis

190263-12062

15.03.2016.

0238Prot (2011)

15.65

16

Kozlovs Vladislavs

300577-11493

01.08.2016.

0593Prot (2009)

15.65

17

Krauze Arturs

150873-11313

29.05.2016.

0031Prot (2010)

15.65

18

Krauze Arturs

150873-11313

29.05.2016.

0056Prot (2010)

15.65

19

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

0037Prot (2013)

15.65

20

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

0038Prot (2013)

15.65

21

Manturov Denis

250178-10108

08.02.2016.

0284Prot (2010)

15.65

22

Mihailovs Viesturs

101249-11519

12.01.2016.

0310Prot (2008)

15.65

23

Misjureva Inese

211168-10519

10.04.2016.

1110Prot (2009)

15.65

24

Olekšs Edgars

231084-11517

15.11.2015.

0525Prot(2008)

15.65

25

Poplavskis Vladimirs

220157-11495

24.04.2016.

0093Prot (2012)

15.65

26

Ribaks Vladimirs

090984-11503

20.01.2016.

0246Prot (2008)

15.65

27

Ribaks Vladimirs

090984-11503

20.01.2016.

0804Prot (2009)

15.65

28

Ribaks Vladimirs

090984-11503

20.01.2016.

0941Prot (2009)

15.65

29

Ribaks Vladimirs

090984-11503

20.01.2016.

0146Prot (2010)

15.65

30

Ribaks Vladimirs

090984-11503

20.01.2016.

0009Prot (2012)

15.65

31

Puriņš Ivars

270858-13123

30.12.2015.

0420Prot (2008)

15.65

32

Puriņš Ivars

270858-13123

30.12.2015.

0739Prot (2009)

15.65

33

Putāns Juris

301145-13056

29.09.2015.

0035Prot (2010)

15.65

34

Silkāns Pēteris

110855-12711

18.06.2016.

0573Prot (2008)

15.65

35

Solomenņiks Jurijs

200680-12728

01.11.2016.

0611Prot (2008)

15.65

36

Stepiņš Arnis

040559-11126

03.03.2015.

0260Prot (2008)

15.65

37

Širokovs Viktors

110735-10524

14.11.2014

0243Prot (2008)

15.65

38

Zingers Igors

250783-10609

20.01.2016.

0206Prot(2008)

15.65

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.2. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.644

(protokols Nr.19, 24.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzlikto administratīvo naudas sodu (lēmumu) neapmaksātie parādi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks miris:

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Lēmums

Nr. (gads)

Summa (EUR)

1

Anaņjevskis Ivars

250593-14006

31.08.2016.

ZZ613583L (2015)

30.00

2

Antonovs Andrejs

150878-10606

24.10.2015.

ZZ613253L (2015)

10.00

3

Bazuļevs Sergejs

180166-11507

26.12.2015.

3L (2014)

140.00

4

Bazuļevs Sergejs

180166-11507

26.12.2015.

ZZ612351L (2014)

140.00

5

Buhmastovs Viktors

251273-13014

18.09.2015.

610235L (2012)

142.29

6

Čīča Andis

210171-11077

04.04.2016.

26L (2013)

28.46

7

Gamovs Aleksandrs

231266-11491

03.09.2016.

141L (2012)

28.46

8

Harjko Ludmila

010549-13011

05.10.2016.

0857L (2009)

14.23

9

Harjko Ludmila

010549-13011

05.10.2016.

611152L (2012)

142.29

10

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

ZZ613600L (2015)

140.00

11

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

ZZ613436L (2015)

140.00

12

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

ZZ613940L (2015)

140.00

13

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

ZZ613747L (2015)

200.00

14

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

ZZ613819L (2015)

140.00

15

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

ZZ614425L (2016)

140.00

16

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

ZZ613869L(2016)

140.00

17

Kozlovs Vladislavs

300577-11493

01.08.2016.

0593L (2009)

14.23

18

Krasanovs Iļja

250487-11495

17.08.2016.

ZZ614349L (2016)

10.00

19

Krauklis Valdis

170161-11516

30.08.2015.

ZZ611946L (2013)

71.14

20

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

37L (2013)

28.46

21

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

38L (2013)

28.46

22

Kūlītis Renārs

040889-11173

06.06.2016.

611532L (2012)

142.29

23

Kūlītis Renārs

040889-11173

06.06.2016.

ZZ612393L (2013)

14.23

24

Kūlītis Renārs

040889-11173

06.06.2016.

ZZ613192L (2015)

5.00

25

Kūlītis Renārs

040889-11173

06.06.2016.

ZZ614643L (2016)

30.00

26

Mitrovskis Normunds

110976-11522

26.02.2016.

611397L (2012)

7.11

27

Mitrovskis Normunds

110976-11522

26.02.2016.

ZZ613310L (2015)

140.00

28

Mitrovskis Normunds

110976-11522

26.02.2016.

ZZ613444L (2015)

140.00

29

Mitrovskis Normunds

110976-11522

26.02.2016.

ZZ613854L (2015)

140.00

30

Mitrovskis Normunds

110976-11522

26.02.2016.

ZZ611392L (2016)

140.00

31

Mozgovojs Boriss

191059-11493

01.04.2016.

ZZ614474L (2016)

60.00

32

Ribaks Vladimirs

090984-11503

20.01.2016.

0804L (2009)

56.91

33

Ribaks Vladimirs

090984-11503

20.01.2016.

0941L (2009)

71.14

34

Ribaks Vladimirs

090984-11503

20.01.2016.

0146L (2010)

71.14

35

Ribaks Vladimirs

090984-11503

20.01.2016.

0009L (2012)

28.46

36

Solomenņiks Jurijs

200680-12728

01.11.2016.

0611L (2008)

28.46

37

Voloshchenko Igor

240461-11539

26.09.2016.

ZZ614972L (2016)

140.00

38

Voloshchenko Igor

240461-11539

26.09.2016.

ZZ614976L (2016)

140.00

39

Voloshchenko Igor

240461-11539

26.09.2016.

ZZ615059L 2016)

140.00

40

Voloshchenko Igor

240461-11539

26.09.2016.

ZZ615109L (2016)

140.00

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


Lejupielāde: DOC un PDF