Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 651

protokols Nr. 19, 31. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171
„Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. ”Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta ”Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, un Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340 (protokola Nr.12.,12.punkts), 2.3.stratēģiskā virziena 2.3.1., 2.3.2. un 2.4. mērķiem, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 6.punktu un ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.171 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta “Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” īstenošanu” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Projekta priekšfinansējumu 12 716,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro un 00 centi) apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta, 23 449,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 00 centi) apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.”

2. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF