Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 652

protokols Nr. 19, 32. punkts

Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 70, Jūrmalā

2016.gada 15.septembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.462 “Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu” saskaņā ar kuru Jūrmalas pilsētas dome nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 70, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 6401, kas sastāv no zemes gabala, kadastra Nr.1300 020 6401 697 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 001 un četrām palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 002, 1300 020 6401 003, 1300 020 6401 004 un 1300 020 6401 005 (turpmāk- nekustamais īpašums) par īpašnieka piedāvāto pirkuma summu 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro) pašvaldības autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai, jo minētais zemesgabals nepieciešams autostāvvietas ierīkošanai, tādējādi uzlabojot infrastruktūru šajā pilsētas daļā un, nodrošinot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju izpildi Jūrmalas pilsētas Attīstības stratēģijas 2010. -2030.gadam ietvaros.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 2016.gada 5.oktobrī tika pārreģistrētas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 2016.gada 3.novembra sēdē, izskatot jautājumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 001, palīgceltnes Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 002, palīgceltnes Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 003, palīgceltnes Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 004 un palīgceltnes Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 005 Raiņa ielā 70, Jūrmalā (turpmāk – būves) nojaukšanu , kā arī izvērtējot būvju tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi kā arī nepieciešamību zemesgabalu Raiņa ielā 70, Jūrmalā, izmantot autostāvvietas ierīkošanai, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt būvju nojaukšanu.

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju izpildi, kā arī Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, komisijas 2016.gada 3.novembra atzinumu (protokolu Nr.14-20/10), kā arī Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nojaukt Dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 001, palīgceltni Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 002, palīgceltni Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 003, palīgceltni Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 004 un palīgceltni Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 005 Raiņa ielā 70, Jūrmalā.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļai nodrošināt šī lēmuma 1.punktā norādīto būvju nojaukšanu, tostarp normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.decembrim sagatavot šī lēmuma 1.punktā norādīto būvju nojaukšanas būvprojektu un noteiktā kārtībā iesniegt to Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē.

3. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Jūrmalas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF