Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 23.augusta 435.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 16.decembrīNr. 653

protokols Nr. 19, 33. punkts

Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INFINITUM” (Reģ.Nr.40003588608) 2016.gada tehniskās apsekošanas atzinumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (Reģ.Nr.90000056357) īpašumā esošās administratīvo ēku – katlu māju Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 001, darbnīcu Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 002, darbnīcu Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 003, sūkņu staciju Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 004, noliktavu Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 005, sūkņu staciju Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 006, sargu māju Nr.007 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 007, mazuta rezervuāru Nr.008 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 008, mazuta rezervuāru Nr.009 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 009, garāžu Nr.010 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 010, katlu māju Nr.011 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 011, nojumes Nr.012 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 012, sūkņu staciju Nr.013 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 013, noliktavu Nr.014 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 014 Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (turpmāk – būves) konstatēja, ka būves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.246 “Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra nr.1300 026 6101), atsavināšanu” tika nolemts nekustamo īpašumu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, atsavināt. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmumu Nr.516 “Par nekustamā īpašumu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, izsoles organizēšanu” Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, trešās izsole tika atzīta par nenotikušu, kā arī tika nolemts turpināt tā atsavināšanu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors ir konstatējis, ka būves rada būtisku kaitējumu videi, tās ir daļēji sabrukušas, ir reģistrētas piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmā, kā arī netiek ilgstoši izmantotas, tādējādi radot draudus apkārtējiem iedzīvotājiem (Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora 2016.gada 29.novembra vēstule Nr.1.1-35/5612).

Lai sakārtotu nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, teritoriju, Nacionālo bruņoto spēku zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona personāls, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lūgumu, ir apsekojis īpašumu un konstatējis, ka pastāv iespēja veikt būvju nojaukšanu ar spridzināšanas metodi (Nacionālo bruņoto spēku 2016.gada 21.septembra vēstule Nr.01-1429).

Ēku un būvju tehniskā stāvokļa izvērtēšanas komisija, izskatot tehniskās apsekošanas slēdzienu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora 2016.gada 29.novembra vēstuli Nr.1.1-35/5612 un tai pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000492862 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, kā arī izvērtējot būvju tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi, vienbalsīgi atbalsta nepieciešamību nojaukt būves, kas atrodas uz zemesgabalā Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, jo tās var radīt potenciālu apdraudējumu iedzīvotājiem.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Civillikuma 1036.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 ”Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2462. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” 2016.gada 6.decembra atzinumu (protokols Nr.14-20/11), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nojaukt administratīvo ēkas – katlu māju Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 001, darbnīcu Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 002, darbnīcu Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 003, sūkņu staciju Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 004, noliktavu Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 005, sūkņu staciju Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 006, sargu māju Nr.007 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 007, mazuta rezervuāru Nr.008 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 008, mazuta rezervuāru Nr.009 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 009, garāžu Nr.010 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 010, katlu māju Nr.011 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 011, nojumi Nr.012 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 012, sūkņu staciju Nr.013 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 013, noliktavu Nr.014 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6101 014 Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, ar spridzināšanas metodi. Grozīts ar domes 2018.gada 23.augusta 435.lēmumu

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldei sagatavot vienošanos ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par šī lēmuma 1.punktā norādīto būvju nojaukšanu ar spridzināšanas metodi un iesniegt to Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam parakstīšanai. Grozīts ar domes 2018.gada 23.augusta 435.lēmumu

3. Lēmuma izpildi un šī lēmuma 1.punktā minēto būvju nojaukšanu uzdot kontrolēt Jūrmalas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF