Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 656

protokols Nr. 19, 36. punkts

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju,
Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu,
izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas
Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas domē Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros tika saņemti atsevišķu zemesgabalu īpašnieku priekšlikumi samazināt minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību zemes vienībās, kas atrodas starp Ernesta Birznieka - Upīša ielu un piekrastes kāpām. Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) teritorijai starp Ernesta Birznieka – Upīša ielu un piekrastes kāpu mežu, noteikta funkcionālā zona Savrupmāju apbūves teritorija (DzS13), kur jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2200kv.m. Teritorijai ir izstrādāti un spēkā esoši detālplānojumi. Teritorijas daļai starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 17.līniju un pludmali detālplānojums apstiprināts ar 2003.gada 8.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par detālplānojuma apstiprināšanu kvartālam Jūrmalā, starp E.Birznieka-Upīša ielu, 13.līniju, 17.līniju un pludmali , bijušajam zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19/21 apstiprināts detālplānojums 2009.gada 3.decembrī ar saistošajiem noteikumiem Nr.75 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19/21, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, savukārt 2016.gada 20.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.526 "Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā apstiprināšanu ”.

Teritorija starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā „Dubultu – Majoru – Dzintaru – Bulduru – Lielupes vasarnīcu rajoni” (aizsardzības kārtas Nr.6083), kas apstiprināts ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 “Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu”. Atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2467.punktam, veicot zemes vienību robežu korekcijas pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās, maksimāli saglabā kultūrvēsturisko vidi, tostarp, vēsturiski nozīmīgo plānojuma sistēmu, ko veido ielu un laukumu tīkls, kvartālu struktūra, kā arī apbūves mērogu, ko nosaka apbūves apjomu proporciju sistēma, kas ietver tādu elementu, kā zemes vienību frontes garumu.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros saņemtie priekšlikumi samazināt minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību zemes vienībās Ernesta Birznieka - Upīša ielā tika pieņemti informācijai un tālākam darbam, secinot ka, lai lemtu par iespēju samazināt jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību minētajā teritorija, ir nepieciešams veikt lokālplānojuma izstrādi un detalizētāk pētīt teritorijas apstākļus, izvērtējot iespējamo ietekmi uz vēsturisko pilsētbūvniecisko struktūru . 2016.gada 11.februārī Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmē priekšlikumu iesniedzēji tika informēti, ka lokālplānojuma izstrāde minētajai teritorijai tiks uzsākta pēc teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanas.

Jūrmalas pilsētas daļa Lielupe, kurā atrodas plānojamā teritorija, vēsturiski veidojusies kā turīgu ļaužu dzīves vieta. Apbūve šeit raksturojama galvenokārt ar salīdzinoši liela apjoma savrupmāju izvietojumu plašās zemes vienībās. Starp savrupmāju apbūvi atsevišķas sabiedriskas nozīmes ēkas, mazstāvu daudzdzīvokļu nami un daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku grupas. Telpisk ā vīzija šo teritoriju paredz kā kvalitatīvu dzīves, darījumu un atpūtas vidi, kas veido vienu no Jūrmalas atpazīstamības zīmoliem. Samazinot jaunizveidojamo zemes vienību minimālo platību, kas ļautu izbeigt kopīpašumu atsevišķos zemesgabalos plānojamā teritorijā, iespējams iegūt pozitīvu ietekmi uz dzīves vides kvalitāti konkrētajos īpašumos, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010. – 2030.gadam (turpmāk – Attīstības stratēģija) izvirzītajiem pilsētas stratēģiskajiem mērķiem, ja vien tas nerada būtiskus šķēršļus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Ņemot vērā to, ka ierosinātās izmaiņas Teritorijas plānojumā nav pretrunā ar Attīstības stratēģiju un p amatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. un 76. punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu , ar mērķi izvērtēt un pamatot jaunizveidojamo zemes vienību minimālās platības maiņu un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu , saskaņā ar pielikumu.

3. Par lokālplānojuma izstrādes teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu , vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Karjusi.

4. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par lokālplānojuma projekta teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu , uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par lokālplānojuma projekta teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu , uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu , vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.656

(protokols Nr.19, 36.punkts)

DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu

1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums

Lokālplānojuma ar mērķi izvērtēt un pamatot jaunizveidojamās zemes vienības minimālo platību teritorijā Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu .

2. Lokālplānojuma teritorija

2.1. Lokālplānojuma teritorija - Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu.

2.2. Lokālplānojuma teritorijas īpašie apstākļi - saskaņā ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, teritorija atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS13) ar minimālo jaunizveidojamo zemes vienības platību 2200m2. Teritorija atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā „Dubultu – Majoru – Dzintaru – Bulduru – Lielupes vasarnīcu rajoni” (aizsardzības kārtas Nr.6083), kas apstiprināts ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 “Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu”.

PDF


3. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi

3.1. Izvērtēt iespēju veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, lai mainītu teritorijai Jūrmalā, starp 13.līniju, Ernesta Birznieka – Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu mežu jaunizveidojamās zemes vienības minimālo platību;

3.2. Veikt vēsturiskās situācijas izpēti, izvērtējot zemes vienību dalījuma struktūru un iespējamo ietekmi uz kvartālu apbūves raksturu tuvējā apkārtnē.

4. Lokālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas:

4.1. Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām:

4.1.1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

4.1.2. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.1.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;

4.1.4. VAS „Latvijas valsts ceļi”;

4.1.5. Veselības inspekcija;

4.1.6. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

4.1.7. SIA „Jūrmalas ūdens”;

4.1.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

4.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

4.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas un Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

4.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

4.1.12. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības;

4.1.13. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

4.2. Saņemt kadastra informāciju no Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas.

4.3. Saņemt Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību.

5. Lokālplānojuma saturs:

5.1. Paskaidrojuma raksts:

5.1.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;

5.1.2. teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi;

5.1.3. lokālplānojuma risinājumu apraksts.

5.2. Grafiskā daļa:

5.2.1. Izstrādājot lokālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījumus ar mēroga noteiktību 1:500 vai 1:1000, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja lokālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta lokālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

5.2.2. detalizē teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu teritorijas plānojuma atļautās izmantošanas ietvaros un nosaka funkcionālo zonējumu, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības;

5.2.3. citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, sarkanās līnijas, galveno inženiertīklu shēmas, apgrūtinātās teritorijas) attēlojot atbilstošā mērogā.

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

5.3.1. nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus, kā arī nosaka citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un lokālplānojuma izstrādes uzdevumus;

5.3.2. vides pieejamības nosacījumi;

5.3.3. labiekārtojuma nosacījumi;

5.3.4. prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam;

5.3.5. prasības arhitektoniski telpiskajam risinājumam.

5.4. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:

5.4.1. Jūrmalas pilsētas domes lēmumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas organizēšanu un lokālplānojuma apstiprināšanu;

5.4.2. saņemtie priekšlikumi un iebildumi par lokālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas materiāli;

5.4.3. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, norādot noraidījuma pamatojumu;

5.4.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

5.4.5. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

5.5. Pielikumi: cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, ekspertu slēdzieni).

6. Prasības lokālplānojuma izstrādei, materiālu sagatavošanai publiskajai apspriešanai un apstiprināšanai:

6.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 8.punkta prasībām, lokālplānojuma izstrādi veic TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma) vidē.

6.2. Lokālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.2. sadaļā noteiktajai kārtībai.

6.3. Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.dgn, *.pdf formātā un arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.jpg un *.jgw formātā, un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 dokumentācijas eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

6.4. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē publiskās apspriešanas sanāksmi.

6.5. Apstiprināšanai sagatavoto lokālplānojuma projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.dgn, *.pdf formātā un arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.jpg un *.jgw formātā, un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

7. Citas prasības

7.1. Apstiprināto lokālplānojumu noformēt 2 sējumos atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

7.2. Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām apliecina lokālplānojuma izstrādātājs.

Sagatavoja: I.Karjuse

67754071, 25638713


Lejupielāde: DOC un PDF