Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 657

protokols Nr. 19, 37. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmuma Nr.278
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Piestātnes ielā 18, Jūrmalā” atcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.un 99. punktu un saskaņā a r Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.278 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.278) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.13000082606 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka detālplānojuma darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 4.aprīlim.

Detālplānojuma izstrādes mērķis bija paredzēt kūrorta objekta izvietojuma iespējas, nosakot prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametrus, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

2016.gada 2.decembrī Domē ir saņemts detālplānojuma izstrādes ierosinātāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RUVITE”, reģistrācijas numurs 40103687224, iesniegums, ar lūgumu pārtraukt detālplānojuma izstrādi, jo plānots īstenot apbūvi atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums). Lai varētu īstenot būvniecības ieceri, atbilstoši spēkā esošā Teritorijas plānojuma noteikumiem Jauktas centra apbūves teritorijā (JC13), detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2016.gada 7.decembra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārtraukt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.278 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā”.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.13000082606, izstrādes pārtraukšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

5. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF