Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 658

protokols Nr. 19, 38. punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607,
Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2004.gada 1.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.22 tika apstiprināts detālplānojums Jūrmalā, Bulduri 1001. Saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu zemesgabals Jūrmalā, Bulduri 1607 atrodas „Dabas pamatnes” teritorijā.

Ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607 tika noteikta funkcionālā zona Kūrorta teritorija (6K1).

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 12.decembrī pieņēma lēmumu Nr.717 „Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607”, lai izvērtētu kūrorta objekta apbūves iespējas, izstrādātu nepieciešamās infrastruktūras izvietojuma priekšlikumus, noteiktu apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu.

Pamatojoties uz Domē 2015.gada 1.decembrī saņemto detālplānojuma ierosinātāja iesniegumu, 2016.gada 21.janvārī Dome pieņēma lēmumu Nr.27 “Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016.gada 1.decembrī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu projekts zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2494.punktu, pašvaldība ir tiesīga apstiprināt detālplānojumus, kuru izstrāde uzsākta saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42 un kuru risinājumi neatbilst Saistošo noteikumu Nr.8 prasībām, viena gada laikā pēc Saistošo noteikumu Nr.8 spēkā stāšanās. Zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, funkcionālā zona Saistošajos noteikumos Nr.8 ir mainīta uz Dabas un apstādījumu teritoriju (DA5), Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2361.punktā nosakot, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 13000071607 atļauta arī tādu kūrorta objektu būvniecība, kas saistīti ar vietējo minerālūdeņu resursu izmantošanu. Maksimālais apbūves blīvums apbūvē, kurā ietilpst šādi objekti – 10%, apbūves augstums un stāvu skaits – 12m, 2,5 stāvi.

2016.gada 3.novembrī pēc divpadsmit Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju konstitucionālās sūdzības, Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu “Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 2361.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”. Tomēr, ņemot vērā to, ka detālplānojuma grozījumi zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, tiek izstrādāti saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, Saistošo noteikumu Nr.8 2493. un 2494.punktu noteiktajā kārtībā, un šīs Saistošo noteikumu Nr.8 normas nav apstrīdētas, kā arī ierosinātā lieta neaptur Teritorijas plānojuma piemērojamību, pašvaldībai nav pamata atteikt detālplānojuma grozījumu zemesgabala Bulduri 1607, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, liedzot detālplānojuma grozījumu ierosinātājam noskaidrot sabiedrības un institūciju viedokli par izstrādātajiem detālplānojuma grozījumu risinājumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu, un 2016.gada 7.decembra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumus zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, kadastra Nr.13000071607, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, kadastra Nr.13000071607, paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, kadastra Nr.13000071607, publisko apspriešanu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, kadastra Nr.13000071607, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, kadastra Nr.13000071607, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, kadastra Nr.13000071607, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmuma 2.punktā noteiktajam.

7. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, kadastra Nr.13000071607, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, kadastra Nr.13000071607, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF