Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 27.12.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 663

protokols Nr. 19, 43. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.210
„Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84,
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2009.gada 26.marta lēmumu Nr.210 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.210) tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84 ir galīgā redakcija. Ar Domes 2009.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.22) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, projekta grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Domē 2016.gada 2.novembrī ir reģistrēts nekustamā īpašuma Medņu ielā 84, Jūrmalā, īpašnieces Ineses Krūmas, personas kods 160880-10648 iesniegums ar lūgumu atcelt ar Domes Saistošajiem noteikumiem Nr.22 apstiprināto detālplānojumu, jo saskaņā ar pašlaik spēkā esošo Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ir labvēlīgāki apbūves nosacījumi, kā arī normatīvie akti vairs neparedz obligātu detālplānojuma izstrādi pirms būvniecības zemesgabalam Medņu ielā 84. Par saņemto ierosinājumu rakstiski informēti detālplānojuma teritorijai pieguļošo zemesgabalu īpašnieki.

Pamatojoties uz Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2496.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2009.gada 26.marta lēmumu Nr.210 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu, šo lēmumu un saistošos noteikumus Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un nodrošināt paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot lēmumu un saistošos noteikumus Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF