Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 667

protokols Nr. 19, 49. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datus, konstatēts, ka nekustamais īpašums Kāpu ielā 98, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1411, ar kopējo platību 3690 m2  (turpmāk – Zemes vienība);

2. dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 016 1411 001, kuras galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110); kopējā platība 427,10 m2,

3. viesu namiņa, būves kadastra apzīmējums 1300 016 1411 002, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas ēkas (kods 1274), būves tips ir kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot) (kods 12740201); kopējā platība 85,00 m2,

(turpmāk – Nekustamais īpašums).

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1168 Vārds Uzvārds, dzimis datumā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) Zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11), kur viens no teritorijas atļautās izmantošanas veidiem ir savrupmāju apbūve: dzīvojamā apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca un dvīņu māja.

Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde ir izdevusi 2004.gadā 1.oktobra būvatļauju Nr.119 dzīvojamās mājas un viesu namiņa būvniecībai. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1411 001 2006.gada 14.decembrī pieņemta ekspluatācijā ar aktu (kods 06017531300), tās funkcijas raksturojums (saskaņā ar būvju klasifikatoru) ir viena dzīvokļa māja (kods 1110). Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1411 002 2006.gada 14.decembrī pieņemta ekspluatācijā ar aktu (kods 06017531300), tās funkcijas raksturojums (saskaņā ar būvju klasifikatoru) ir īslaicīgas apmešanās ēka (viesu namiņš) (kods 1212). Ēku īpašnieks nav ierosinājis kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13.panta pirmā daļā noteiktajam, ja mainīti nekustamā īpašuma objekta raksturojošie dati, tādēļ NĪVKIS ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1411 002 galvenais lietošanas veids neatbilst ekspluatācijā nodotajam ēkas funkciju raksturojumam.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam un ekspluatācijā nodotajam ēkas funkciju raksturojumam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 27.1.apakšpunktu un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 244.punktu, un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1411, ar kopējo platību 3690 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601, 3077 m2) un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801, 613 m2).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF