Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 671

protokols Nr. 19, 53. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Asaru prospektā 53, Jūrmalā

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datus, konstatēts, ka nekustamais īpašums Asaru prospektā 53, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1815, ar kopējo platību 4307 m2  (turpmāk – Zemes vienība);

2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 017 1815 001, kuras galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122), būves tips daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (kods 11220103)

(turpmāk – Nekustamais īpašums).

Nekustamais īpašums ir sadalīts 49 dzīvokļu īpašumos, tai skaitā pazemes autostāvvieta, uz kuriem īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.179 ir nostiprinātas privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) Zemes vienība atrodas jaukta centra apbūves teritorijā (JC13), kur viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve.

Ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes 2012.gada 5.jūnija lēmumu Nr.972 „Par būvatļaujas izsniegšanu mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Asaru prospektā 53, Jūrmalā, būvniecībai” ir pārreģistrēta un pagarināts būvatļaujas derīguma termiņš mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Asaru prospektā 53, Jūrmalā, būvniecībai. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1815 001 2014.gada 16.janvārī pieņemta ekspluatācijā ar aktu (kods 14034640130000).

Zemes vienībai iepriekš noteiktie un NĪVKIS reģistrētie lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 26.1.apašpunktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 1532.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 24.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Asaru prospektā 53, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 1815, ar zemesgabala kopējo platību 4307 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601, 2154 m2) un pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908, 2153 m2) uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702, 4307 m2).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF