Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 672

protokols Nr. 19, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Bulduru prospektā 19, Jūrmalā

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datus, konstatēts, ka nekustamais īpašums Bulduru prospektā 19, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1301, ar kopējo platību 3895 m2, (turpmāk – Zemes vienība);

2. būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1301 001, kuras galvenais lietošanas veids ir citas īslaicīgas apmešanās ēkas (kods 1212), būves tips ir atpūtas ēkas (kods 12120101),

(turpmāk – Nekustamais īpašums)

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.676 Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 1244/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 1244/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 1937/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 1253/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 1254/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 1682/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 1682/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 272/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 327/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 1339/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 7374/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 1087/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 56/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 1436/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 5463/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 2215/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 1902/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 1695/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 37/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 2495/73932 domājamām daļām, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību LVP, reģistrācijas numurs 40003721570, uz 68/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 1749/73932 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods, uz 3053/73932 domājamām daļām, VALTREX PROPERTIES LIMITED, reģistrēts Kiprā ar reģistrācijas numuru HE355988, uz 327/73932 domājamām daļām, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību STS INVEST, reģistrācijas numurs 40103765035, uz 877/24644 domājamām daļām, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BULDURU 19”, reģistrācijas numurs 40103497517, uz 29357/7393 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 1080/73932 domājamām daļām.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) Zemes vienība atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC54), kur viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, ko veido kūrorta objekti, viesu izmitināšanas objekti.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2012.gada 13.decembra lēmumu Nr.2282 ir izdota būvatļauja atpūtas un sporta kompleksa būvniecībai Bulduru prospektā 19, Jūrmalā. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1301 001 2015.gada 19.janvārī pieņemta ekspluatācijā ar aktu (kods 14037340130000).

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 8.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 26.1.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2111.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Bulduru prospektā 19, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1301, ar zemesgabala kopējo platību 3895 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) .

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF