Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 673

protokols Nr. 19, 55. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Bulduru prospektā 50, Jūrmalā

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datus, konstatēts, ka nekustamais īpašums Bulduru prospektā 50, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2502, ar kopējo platību 3296 m2  (turpmāk – Zemes vienība);

2. dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 007 2502 002, kuras galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122), būves tips ir daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (kods 11220103),

(turpmāk – Nekustamais īpašums).

Zemes vienībai iepriekš noteiktie un NĪVKIS reģistrētie lietošanas mērķi: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) 1648 m2 platībā un vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701) 1648 m2 platībā neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1907 Vārds Uzvārds, personas kods, uz ¼ domājamo daļu, Vārds Uzvārds, personas kods, uz ¼ domājamo daļu, Vārds Uzvārds, personas kods, uz ¼ domājamo daļu, Vārds Uzvārds, personas kods, uz ¼ domājamo daļu.

Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde 1998.gada 17.augustā izdevusi būvatļauju Nr.141 dzīvojamās ēkas ar 4 dzīvokļu izbūvi Bulduru prospektā 50, Jūrmalā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 26.1.punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras, esošās trīs, četru vai piecu stāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir „triju vai vairāku dzīvokļu mājas” - zemei zem šīm dzīvojamām mājām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702). Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 8.punktu, 17.punktu, 18.punktu, 26.1.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Bulduru prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 2502, ar zemesgabala kopējo platību 3296 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501, 1648 m2) un vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701, 1648 m2) uz lietošanas mērķi trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702, 3296 m2)

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF