Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 676

protokols Nr. 19, 58. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Ērgļu ielā 4, Jūrmalā

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datus, konstatēts, ka nekustamais īpašums Ērgļu ielā 4, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1204, ar kopējo platību 5833 m2, (turpmāk – Zemes vienība);

2. būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1204 001, kuras galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122), būves tips ir daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas (11220105), ar kopējo platību 7570,60 m2, tai skaitā telpu grupas, kuru galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (kods 1122) 6899,7 m2 platībā; frizētava - telpu grupas galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificēta telpu grupa (kods 1274) ar kopējo platību 108,40 m2; fitnesa komplekss – telpu grupas lietošanas veids ir sporta telpu grupa (kods 1265) ar kopējo platību 476,10 m2; administratīvā telpa – telpu grupas lietošanas veids ir administratīvā telpa (kods 1220) ar kopējo platību 36,40 m2; kafejnīca – telpu grupas lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa (kods 1230) ar kopējo platību 50,00 m2;

3. būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1204 003, kuras galvenais lietošanas veids ir citas iepriekš neklasificētas ēkas (kods 1274), ar kopējo platību 28,30 m2,

(turpmāk – Nekustamais īpašums)

Nekustamais īpašums ir sadalīts 43 dzīvokļu īpašumos, tai skaitā nedzīvojamās telpas, uz tiem īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6538 ir nostiprinātas privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām).

Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde 2000.gada 22.decembrī izdevusi būvatļauju Nr.44 ēkas rekonstrukcijai Ērgļu ielā 4, Jūrmalā un 2007.gada 27.decembrī izdevusi būvatļauju Nr.267 viesnīcu telpu Ērgļu ielā 4, Jūrmalā, rekonstrukcijai. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1204 001 2002.gada 26.augusta aktu (kods 01009711300) un 2009.gada 2.oktobra aktu pieņemta ekspluatācijā kā dzīvojamā māja.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam un telpu grupu lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496. 27.1.punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, nosakot vairākus lietošanas mērķus, visu zemes vienības platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķa noteikšana, ja ēkas nešķērso zemes vienības robežu un zemes plānā nav nodalīto platību. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras, esošās sešu līdz sešpadsmit stāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir „triju vai vairāku dzīvokļu mājas” zemei zem šīm dzīvojamām mājām un ar tām saistītām palīgēkām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis sešus līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0703). Savukārt apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „triju vai vairāku dzīvokļu mājas” ar telpu grupām, kuru lietošanas veids ir: „viesnīcas telpu grupa”, „biroja telpu grupa”, „vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa” – zemei zem šīm ēkām nosaka lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801). Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 8.punktu, 17.punktu, 18.punktu, 27.1.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 Zemes vienībai Ērgļu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1204, ar zemesgabala kopējo platību 5833 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) uz lietošanas mērķiem sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0703, 5318 m2) un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801, 515 m2).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF