Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 679

protokols Nr. 19, 61. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Meža prospektā 12, Jūrmalā

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datus, konstatēts, ka nekustamais īpašums Meža prospektā 12, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4001, ar kopējo platību 3271 m2, (turpmāk – Zemes vienība);

2. būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4001 005, kuras galvenais lietošanas veids ir viesnīcu ēkas (kods 1211),

3. būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4001 006, kuras galvenais lietošanas veids ir viesnīcu ēkas (kods 1211),

(turpmāk – Nekustamais īpašums)

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000063739, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 909/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 1309/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 836/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā uz 431/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 431/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 721/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 818/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 392/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 392/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 403/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 404/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 697/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 673/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, 1962.gada 30.oktobrī, uz 324/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 324/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 441/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 441/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 408/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 408/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 905/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 1668/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 1375/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 752/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimusi datumā, uz 972/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, dzimis datumā, uz 819/17902 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, personas kods uz 649/17902 domājamām daļām.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2012.gada 14.septembra lēmumu Nr.1643 ir izdota būvatļauja viesu namu būvniecībai. Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 4001 005, 1300 007 4001 006, 2013.gada 16.oktobrī pieņemtas ekspluatācijā ar aktu (kods 13033840130000).

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 26.1.punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „viesnīcu ēkas” zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 8.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 26.1.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Meža prospektā 12, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4001, ar zemesgabala kopējo platību 3271 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) .

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF