Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 680

protokols Nr. 19, 62. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Bulduru prospektā 21, Jūrmalā

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datus, konstatēts, ka nekustamais īpašums Bulduru prospektā 21, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1302, ar kopējo platību 3567 m2, (turpmāk – Zemes vienība);

2. būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1302 004, kuras galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122), būves tips ir daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (kods 11220103),

3. būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1302 005, kuras galvenais lietošanas veids ir citas iepriekš neklasificētas ēkas (kods 1274),

(turpmāk – Nekustamais īpašums)

Nekustamais īpašums ir sadalīts 29 dzīvokļu īpašumos, uz kuriem īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2888 ir nostiprinātas privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām).

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2010.gada 13.oktobra lēmumu Nr.1119 ir izdota būvatļauja mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai. Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 1302 004, 1300 007 1302 005, 2012.gada 8.oktobrī pieņemtas ekspluatācijā ar aktu (kods 12031250130000).

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 26.1.punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras, esošās trīs, četru vai piecu stāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir „triju vai vairāku dzīvokļu mājas” zemei zem šīm dzīvojamām mājām un ar tām saistītām palīgēkām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702). Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 8.punktu, 17.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 26.1.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Bulduru prospektā 21, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1302, ar zemesgabala kopējo platību 3567 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF