Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 681

protokols Nr. 19, 63. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Bulduru prospektā 17, Jūrmalā

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datus, konstatēts, ka nekustamais īpašums Bulduru prospektā 17, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1203, ar kopējo platību 3847 m2, (turpmāk – Zemes vienība);

2. būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1203 003, kuras galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110), kopējā platība 285,40 m2,

3. būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1203 004, kuras galvenais lietošanas veids ir viesnīcu ēkas (kods 1211), būves tips ir restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 12110103), kopējā platība 502,50 m2,

4. būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1203 008, kuras galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122), būves tips ir daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (kods 11220103) , kopējā platība 5685,50 m2,

(turpmāk – Nekustamais īpašums)

Nekustamais īpašums ir sadalīts 28 dzīvokļu īpašumos, tai skaitā nedzīvojamā telpa, uz kuriem īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.913 ir nostiprinātas privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām).

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2012.gada 4.decembra lēmumu Nr.2181 ir izdota būvatļauja ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1203 003 rekonstrukcijai un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bulduru prospektā 17, Jūrmalā (būvniecības I un II kārta) būvniecībai. Ēkas 2014.gada 17.septembrī pieņemtas ekspluatācijā ar aktu (kods 14036330130000), ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1203 008 funkcijas raksturojums - triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) un ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1203 003 funkcijas raksturojums - viena dzīvokļa māja (kods 1110).

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2013.gada 19.augusta lēmumu Nr.1618 ir izdota būvatļauja ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1203 004 restaurācijai/rekonstrukcijai. Ēka 2014.gada 1.decembrī pieņemta ekspluatācijā ar aktu (kods 14037050130000) ar funkcijas raksturojumu - viesnīcu ēkas (kods 1211).

Zemes vienībai iepriekš noteiktie un NĪVKIS reģistrētie lietošanas mērķi transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104) 114 m2 platībā; ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) 992 m2 platībā; individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 2741 m2, daļēji neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496. 27.1.punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, nosakot vairākus lietošanas mērķus, visu zemes vienības platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķa noteikšana, ja ēkas nešķērso zemes vienības robežu un zemes plānā nav nodalīto platību. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās trīs, četru vai piecu stāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir „triju vai vairāku dzīvokļu mājas” - zemei zem šīm dzīvojamām mājām un ar tām saistītām palīgēkām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702); apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „viena dzīvokļa mājas” - zemei zem šīm dzīvojamām mājām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „viesnīcu ēkas” – zemei zem šīm ēkām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801). Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 8.punktu, 17.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 27.1.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Bulduru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1203, ar zemesgabala kopējo platību 3847 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104) 114 m2 platībā; ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) 992 m2 platībā; individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 2741 m2, uz lietošanas mērķiem trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702, 3379 m2), komercdarbības objektu apbūve (kods 0801, 299 m2), individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601, 169 m2).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF