Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 683

protokols Nr. 19, 65. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Jūras ielā 53, Jūrmalā

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datus, konstatēts, ka uz zemes vienības Jūras iela 53, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1807, ar kopējo platību 7678 m2, (turpmāk – Zemes vienība) atrodas:

viesu nams, būves kadastra apzīmējums 1300 009 1807 001, kuras galvenais lietošanas veids ir viesnīcu ēkas (kods 1211) ar kopējo platību 497,30 m2;

guļamkorpuss, būves kadastra apzīmējums 1300 009 1807 004, kuras galvenais lietošanas veids ir ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas (kods 1264) ar kopējo platību 236,70 m2;

sarga māja, būves kadastra apzīmējums 1300 009 1807 010, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274) ar kopējo platību 41,10 m2.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis ir ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902).

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību un būvēm Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6901 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CHERIBONDS HOLDINGS LTD”. 2016. gada 17.novembrī Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļā iesniegts jauns nostiprinājuma lūgums pamatojoties uz pirkuma līgumu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) Zemes vienība atrodas publiskās apbūves teritorijā (P47), kur vieni no teritorijas atļautās izmantošanas veidiem ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), ko veido kūrorta objekti, un veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12009), ko veido veselības aprūpes objekti.

Pamatojoties uz 2001.gada 22.augusta būvatļauju Nr.171 un 2005.gada 15.septembra aktu (kods 05015171300), kas apstiprināts 2005.gada 19.septembrī, sarga māja pieņemta ekspluatācijā (1.kārta). Pamatojoties uz 2010.gada 18.janvāra būvatļauju Nr.191, kas izdota ēku kompleksa rekonstrukcijai un 2012.gada 19.aprīļa aktu (kods 12030170130000) viesu nams pieņemts ekspluatācijā (2.kārta). Būvprojektā paredzētā 3.kārta (dzīvojamā māja) nav realizēta un būvatļauja nav pagarināta. Līdz ar to secināms, ka būvei ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1807 004 galvenais lietošanas veids nav mainīts.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) neatbilst NĪVKIS aktualizētajam visu ēku galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 8.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 27.1.apakšpunktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Jūras iela 53, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1807, ar zemesgabala kopējo platību 7678 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (0902) uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801, 5333 m2 platībā) un ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (0902, 2345 m2 platībā).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF