Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 689

protokols Nr. 19, 71. punkts

Grozījumi 2012.gada 4.decembra Zemes nomas
līgumā Nr.1.1-16.3.1/1061

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.450 ”Par zemesgabala Jūrmalā, “Dzintari 1513” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS”” starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS” 2012.gada 4.decembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/1061 par zemesgabala Dzintari 1513, Jūrmalā, daļas 260 m2 platībā nomu līdz 2017.gada 4.decembrim sezonas būves uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.368 ”Par zemesgabala Jūrmalā, “Dzintari 1513” daļas nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS”” starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS” 2013.gada 11.jūnijā noslēgta Vienošanās Nr.1.1-16.3.1/643 par zemesgabala daļas 260 m2 platībā sezonas būves uzturēšanai un daļas 975 m2 platībā autostāvvietas uzturēšanai nomu līdz 2025.gada 30.maijam.

Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 10.novembrī ir saņemts nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS” iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē, lietas Nr.1.1-37/12689) ar atteikumu no zemesgabala daļas 975 m2 platībā nomas ar 2016.gada 28.novembri, jo ir pieaugusi zemes nomas maksa pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās.

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.15) 7.punkts nosaka, ka zemesgabals, kas ir iela un teritorija sarkano līniju robežās, un kas tiek izmantots papildus apsaimniekojamās teritorijas uzturēšanai nomas maksu gadā nosaka 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar faktisko lietošanas mērķi. Un ņemot vērā to, ka ielas zemesgabala Dzintari 1513, Jūrmalā, daļas faktiskais lietošanas mērķis nomas rezultātā ir komercdarbības objektu apbūve, atbilstoši Noteikumu Nr.15 7.punktam nomas maksa noteikta 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar iespējamo lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve.

Valsts Zemes dienesta 2016.gada 22.septembra izziņā Nr.9-03/577107 zemes vienības Dzintari 1513, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1513, kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve uz 2016.gada 21.spetembri aprēķināta 482120 EUR apmērā.

Ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS” iesniegumu par atteikumu no zemesgabala daļas 975 m2 platībā nomas un, lai nodrošinātu publisku pieejamību izbūvētajai autostāvvietai, kur uzstādītas attiecīgas ceļu satiksmes zīmes un speciāli iezīmēti transporta novietošanas laukumi, ir lietderīgi neierobežot publisku piekļuvi autostāvvietai un līdz ar to grozīt iepriekš noslēgto zemes nomas līgumu, un nomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS” no 2016.gada 28.novembra tikai zemesgabala daļu 260 m2 platībā sezonas būves (terases) uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 7.punktu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS” iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 22.novembra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.8-2-4/25) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt 2012.gada 4.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1061 šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:

“1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabala Dzintari 1513, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1513, daļu 260 m2 platībā sezonas būves (terases) uzturēšanai.”

1.2. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. PUSES vienojas par ZEMESGABALA nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no ZEMESGABALA iespējamās zemes kadastrālās vērtības gadā ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, bet ne mazāk kā 50 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. I espējamā kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve uz 2016.gada 21.septembri aprēķināta 482120 EUR. Maksājumi par zemesgabala daļas 260 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2016.gada 28.novembra. ”

2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos (pielikums) par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.689

(protokols Nr.19, 71.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2012.gada 4.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1061

Jūrmalā, 2016.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003750584 (turpmāk – NOMNIEKS), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Jueri Lepp personā, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSES,

pamatojoties uz savstarpēji 2012.gada 4.decembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/1061 (turpmāk – Līgums) un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.decembra lēmumu Nr.____ “Par grozījumiem 2012.gada 4.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1061 ” (lēmuma noraksts pielikumā), vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:

“1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabala Dzintari 1513, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1513, daļu 260 m2 platībā sezonas būves (terases) uzturēšanai . ”

2. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. PUSES vienojas par ZEMESGABALA nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no ZEMESGABALA iespējamās zemes kadastrālās vērtības gadā ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, bet ne mazāk kā 50 EUR gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. I espējamā kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve uz 2016.gada 21.spetembri aprēķināta 482120 EUR. Maksājumi par zemesgabala daļas 260 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2016.gada 28.novembra. ”

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

4. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz __ (_______) lapām, tai skaitā pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmuma Nr.____ “Par grozījumiem 2012.gada 4.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1061 ” noraksts , 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti un paraksti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BRAMAŅU CENTRS”,

Reģistrācijas Nr.40003750584

Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, LV - 2015

_____________________________

J.Lepp


Lejupielāde: DOC un PDF