Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 690

protokols Nr. 19, 72. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14,
Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder zemesgabals Kļavu ielā 14 Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2525, kopējā platība 800 m2 (turpmāk - zemesgabals), īpašuma tiesības 2004.gada 28.jūnijā reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000141071. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS MADARA” 2014.gada 9.jūlijā nostiprināta nomas tiesība uz zemesgabalu līdz 2024.gada 6.novembrim Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000141071.

Uz zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2525, atrodas sadzīves pakalpojumu ēka (kadastra apzīmējums 13000102525002) un autostāvvieta (kadastra apzīmējums 13000102525003), uz kurām Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000530058 īpašuma tiesības nostiprinātas SIA “JŪRMALAS MADARA” uz zemes nomas laiku.

Zemesgabals izveidots ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2003.gada 24.decembra lēmumu Nr.850 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dubulti 2502”, ar kuru no zemesgabala Dubulti 2502 atdalīts zemesgabals Kļavu iela 14, Jūrmala, 800 m2 platībā.

2004.gada 3.augustā Dome noslēdza zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/735 ar V.Uzvārds Jūrmalas pilsētas individuālo uzņēmumu “MADARA” (vienotais reģistrācijas Nr.52802000631) par zemesgabala iznomāšanu namīpašuma uzturēšanai. Noslēgtā nomas līguma 6.3.punkts nosaka, ka līguma darbības laikā nomniekam ir tiesības celt uz iznomātā zemesgabala ēkas un būves kā patstāvīgus īpašuma objektus, iepriekš to saskaņojot ar zemes īpašnieku, kā arī noteikts, ka uzceltās ēkas un būves būs nomnieka īpašums un nomniekam ir tiesības tās reģistrēt zemesgrāmatā uz sava vārda. 2004.gada 4.oktobrī noslēgta vienošanās Nr.1.1-16.3/855 par grozījumiem noslēgtajā zemes nomas līgumā par nomas līguma termiņa pagarināšanu.

2004.gada 12.novembrī V.Uzvārds Jūrmalas pilsētas individuālais uzņēmums “MADARA” reorganizēts, pārveidojot par Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS MADARA” (vienotais reģistrācijas Nr.52802000631).

2012.gada 29.jūnijā un 2014.gada 31.martā Dome noslēdza vienošanās Nr.1.1-16.3/587 un Nr.1.2-16.3.1/456 par grozījumiem noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/735 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS MADARA” par zemesgabala nomas maksas palielināšanu un nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 2024.gada 6.novembrim. Nomas maksa gadā 1022,64 EUR (ar PVN). Nomas maksas parāda nav.

Zemesgabala lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC16) un kultūras pieminekļa teritorijas aizsargjoslā. Atļautā izmantošana – biroja ēku apbūve (12001), tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), savrupmāju apbūve (11001), rindu māju, daudzdzīvokļu māju apbūve (11006). Zemesgabalam noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; ievērot kultūras pieminekļa teritorijas aizsardzības noteikumus (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 21.oktobra izziņa Nr.14-2/99).

2016.gada 19.augustā Domē saņemts nomnieka - SIA “JŪRMALAS MADARA” iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/9578) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemesgabalu.

SIA “JŪRMALAS MADARA” s askaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu kā zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks uz zemesgabala nomas laiku bija tiesīgs ierosināt zemesgabala atsavināšanu.

Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un konkrētajā gadījumā Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā apbūvētu zemesgabalu uz kura atrodas citai personai piederošas būves. Zemesgabals ar Domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (Domes lēmuma 1.pielikums 3.kārtas 8.punkts).

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu zemesgabals atsavināms zemesgabala apbūves īpašniekam – SIA “JŪRMALAS MADARA”, pārdodot par brīvu cenu. Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.1panta pirmajā daļā noteikto, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.1panta otrajā daļā noteikto publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz attiecīgo personu četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par zemesgabala atsavināšanu.

Zemesgabala vērtības (EUR):

SIA “ANNO” noteiktā tirgus vērtība 2016.gada 1.oktobrī

SIA “Grant Thornton Baltic” noteiktā tirgus vērtība 2016.gada 1.decembrī

VZD noteiktā vēsturiskā kadastrālā vērtība uz 2007.gada 31.decembri

VZD kadastrālā vērtība 2016.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Domes Centralizētās grāmatvedības dati) 2016.gada 11.oktobrī

51 700

59 700

33 807,43

56 343

84 518,58*

*) Bilances vērtība noteikta pamatojoties uz Domes 2010.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/471 “Par Jūrmalas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo zemes gabalu pārvērtēšanu” un saskaņā ar 2010.gada 7.decembrī veikto pārrēķinu, kas ir atbilstoša VZD noteiktai kadastrālai vērtībai uz 2010.gada 1.novembri - 59 400.00 LVL jeb 84 518,58 EUR

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 5.decembra sēdē (protokola Nr.8.2-58/21) izskatīja jautājumu par zemesgabala atsavināšanu un nolēma pārdot zemesgabalu par brīvu cenu, nosakot nosacīto cenu 59 700 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti euro) apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo un otro daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 5.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/21) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēto zemesgabalu Kļavu ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2525, kopējā platība 800 m2.

2. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, nosacīto cenu 59 700 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti euro), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām, ja Valsts ieņēmumu dienests apstiprinās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS MADARA” kā pirmpirkuma tiesīgai personai atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums) ar piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par zemesgabala atsavināšanu .

4. Ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS MADARA” likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu lēmuma 2.punktā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt Nekustamā īpašuma pirkuma līguma (2.pielikums) noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.690

(protokols Nr.19, 72.punkts)

Apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 010 2525

(turpmāk – Objekts)

 

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Kļavu iela 14, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 010 2525

1.3.

Objekta sastāvs

Zemesgabala kopējā platība 800 m2  

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2004.gada 28.jūnijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000141071.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Uz zemesgabala atrodas sadzīves pakalpojumu ēka (kadastra apzīmējums 13000102525002) un autostāvvieta (kadastra apzīmējums 13000102525003), kas pieder zemes gabala nomniekam - SIA “JŪRMALAS MADARA” uz zemes nomas laiku.

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada ________ lēmums Nr.___ “Par apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Nomnieks

SIA “JŪRMALAS MADARA”

2.2.

Īpašuma tiesības nostiprinātas

2014.gada 9.jūlijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000530058.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi,

maksāšanas līdzekļi un samaksas termiņi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

59 700 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti euro), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām, ja Valsts ieņēmumu dienests apstiprinās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu.

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā

3.4.

Objekta pirkuma maksa

59 700 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti euro), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām, ja Valsts ieņēmumu dienests apstiprinās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2016.gada ______ lēmumu Nr. ___“Par apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājis, ka šo Paziņojumu saņēmis.

4.2. Nomniekam kā pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un Objekta pirkuma maksas samaksu, kā arī Paziņojuma 2.pielikumā minētie dokumenti jāiesniedz Domei ne vēlāk kā četru mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 2.pielikumā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaita Objekta pirkuma maksu pilnā apmērā, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 2.pielikumā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 2.pielikumā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Līdz Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim Persona maksā nomas maksu un citus maksājumus par Objektu.

4.8. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa Paziņojuma 3.4.apašpunktā minētajā apmērā.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašuma nodaļa nosūta Personai jaunu atsavināšanas paziņojumu.

4.10. Ja Persona četru mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tai ir zemes nomas tiesības uz to pašu zemesgabalu, uz kuru tai ir pirmpirkuma tiesības.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Pēc Objekta pirkuma līguma un nodošanas parakstīšanas Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par zemesgabalu Kļavu ielā 14, Jūrmalā.

6. Pielikumi

6.1. 1.pielikums – Apliecinājuma veidlapa.

6.2. 2.pielikums– Jūrmalas pilsētas domei iesniedzamo dokumentu saraksts.


Atsavināšanas paziņojuma

1.pielikums

Latvijas Republikas reģistrētas juridiskās personas

A P L I E C I N Ā J U M S

_________________________________________________________________________

(juridiskās personas nosaukums)

__________________________________________________________________________

(reģistrācijas Nr., juridiskā adrese)

apliecinu, ka vēlos pirkt apbūvētu zemesgabalu:

__________________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr. )

__________________________________________________________________________

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:_________________________________________

____________________________________________________________________________

(amats, personīgais paraksts un paraksta atšifrējums)

20___. gada ____.________________________


Atsavināšanas paziņojuma

2. pielikums

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

1. Spēkā esošu statūtu (dibināšanas līguma) apliecināta kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu uz ___lp.

2. Statūtu (pēdējā redakcija) noraksts (apliecināta kopija) uz ____lp.

3. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4. apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu uz ___ lp.

4. Pilnvara pārstāvēt juridisko personu Objekta atsavināšanā, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms, ja šo juridisko personu nepārstāv personas, kas tiesīgas pārstāvēt juridisko personu saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem___lp.

Prasības iesniedzamajiem dokumentiem:

1. Visiem iesniedzamiem dokumentiem jābūt oriģināliem;

2. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt to personu parakstītiem, kas ir pilnvaroti to darīt saskaņā ar likumiem, statūtiem, līgumiem un citiem tiesību aktiem;

3. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.690

(protokols Nr.19, 72.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 201_.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

__________________, reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese ______________, tās valdes locekļa __________personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo daļu, 44.panta ceturto daļu, likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, par nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 2525, kopējā zemesgabala platība ir 800 m2 (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _______ lēmumu Nr. ___ “Par apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināta OBJEKTA nosacītā cena un uzdots noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS MADARA”.

1.2. PIRCĒJA īpašuma tiesības uz sadzīves pakalpojumu ēku (kadastra apzīmējums 13000102525002) un autostāvvietu (kadastra apzīmējums 13000102525003) nostiprinātas 2014.gada 9.jūlijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000530058.

1.3. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, proti, publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves) var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

1.4. Īpašuma tiesības PĀRDEVĒJAM uz OBJEKTU nostiprinātas 2004.gada 28.jūnijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000141071.

1.5. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 201_.gada _________ ar reģistrācijas Nr._______________.

1.6. OBJEKTS tiek atsavināts ar atsavināšanas paziņojumu.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – apbūvētu zemesgabalu Kļavu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2525, kopējā zemesgabala platība ir 800 m2.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) ( papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām, ja Valsts ieņēmumu dienests apstiprinās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādu maksājumu:

3.1.1. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro) (un pievienotās vērtības nodokli), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201_.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1.  OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas - pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. Ar LĪGUMA parakstīšanas dienu tiek izbeigts 2004.gada 3.augustā starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/735.

7.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.5. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.6. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.7. LĪGUMS ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām, ar vienu pielikumu nodošanas - pieņemšanas akts uz vienas lapas, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

PIRCĒJS

____________

Reģistrācijas Nr.____________,

Juridiskā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________


Pielikums

2016.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un _____________, reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese ______________, 201_.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

__________________, reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese ______________, pārņem savā valdījumā un īpašumā apbūvētu zemesgabalu Kļavu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 2525, 800 m2 platībā.

NODOD

PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas domes

Priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

_____________

(paraksts)

PIEŅEM

PIRCĒJS

_____________________

Reģistrācijas Nr._____________________

Juridiskā adrese: _____________________

_____________

(paraksts)


Lejupielāde: DOC un PDF