Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 691

protokols Nr. 19, 73. punkts

Par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā
Jūrmalas sākumskolai “Atvase”

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder 7636/10000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Raiņa ielā 53, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 020 5114 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6664), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 020 5114) 5791 m2 platībā. Īpašuma tiesības uz 2364/10000 domājamām daļām no zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, nostiprinātas Vārds Uzvārds (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000076318).

Uz minētā zemesgabala atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā sākumskolas ēka (kadastra apzīmējums 1300 020 5114 001) (kadastra Nr.1300 520 5101; Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000076318).

Sākumskolas ēka Raiņa ielā 53, Jūrmalā, ar 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/956 nodota patapinājumā Jūrmalas sākumskolai “Atvase”, reģistrācijas Nr.90001175873 (turpmāk – Skola).

2014.gada 22.oktobrī Skola noslēgusi zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds par zemesgabala 2364/10000 domājamo daļu nomu līdz 2017.gada 22.oktobrim.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Raiņa ielā 55, Jūrmala; Raiņa iela 55 k-1, Jūrmala, ar kadastra Nr.1300 020 5106 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000422733), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 020 5106) 2,4 ha platībā, skolas (kadastra apzīmējums 1300 020 5106 001), sporta halles (kadastra apzīmējums 1300 020 5106 003).

Skolas ēka (kadastra apzīmējums 1300 020 5106 001), ar 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/940 nodota patapinājumā Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, reģistrācijas Nr.90000051487. Sporta halle Raiņa iela 55, Jūrmala; Raiņa iela 55 k-1, Jūrmala, ar būves kadastra apzīmējumu Nr.1300 020 5106 003 tika pieņemta ekspluatācijā ar 2016.gada 16.augusta aktu par sporta zāles Raiņa ielā 55 k-1, Jūrmalā, zemes vienības kadastra Nr.1300 020 5106 pieņemšanu ekspluatācijā.

Saskaņā ar 2009.gada 29.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas sākumskolas “Atvase” nolikums” Skola ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības pirmā posma no 1. līdz 6.klasei programmu un interešu izglītības programmu.

Skolai kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamas papildu telpas mācību stundu un ārpusklases nodarbību organizēšanai – konsultācijas, dažādas fakultatīvas nodarbības, tāpēc, izstrādājot sporta halles projektu, tika ņemtas vērā Skolas vajadzības un daļa ēkas projektēta kā Skolas mācību telpas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), kā arī, lai nodrošinātu Skolu ar mācību procesa veikšanai nepieciešamajām telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2017.gada 1.janvāri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas sākumskolu “Atvase” noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/956.

2. Ar 2017.gada 1.janvāri nodot Jūrmalas sākumskolai “Atvase”, reģistrācijas numurs 90001175873 , pārvaldīšanā uz nenoteiktu laiku šādus Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošus īpašumus Jūrmalā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

1.

Zemes gabala Raiņa ielā 53 daļa

(kopējā platība 5791 m2)

1300 020 5114

7636/10000 domājamās daļas

75 443,51

75 443,51

2.

Sākumskolas ēka

1300 020 5114 001

2183,3 m2

460 500,48

412 647.80

3.

Žogs Raiņa ielā 53

12 778,52

9 946,33

4.

Celiņi un laukumi Raiņa ielā 53

1490 m2

68 878,58

65 434,70

5.

Bruģēti ceļi un laukumi Raiņa ielā 53

47 m2

1 894,33

1 886,43

6.

Žogs pie atkritumu konteineriem Raiņa ielā 53

6 t/m

889,92

886,21

7.

Zemes gabala Raiņa ielā 55 daļa (kopējā platība 24000 m2)

1300 020 5106

5/100 domājamās daļas

8 958,97

8 958,97

8.

1.stāva telpas Sporta hallē Raiņa ielā 55 k-1:

1) 1.stāva telpas Nr:

28 (klase);

29 (klase);

30 (palīgtelpa);

31 (zēnu tualete);

32 (meiteņu tualete);

33 (palīgtelpa);

34 (trepes);

35 (priekštelpa);

36 (klase);

37 (klase);

38 (klase);

39 (koridors);

53 m2

67,5 m2

2 m2

11,1 m2

15,1 m2

3,2 m2

15,1 m2

7,4 m2

56 m2

55,3 m2

56,6 m2

64,3 m2

554 129,68

553 819,07

9.

Gājēju kustības virszemes pāreja starp sākumskolas ēku Raiņa ielā 53 un sporta halli Raiņa ielā 55 k-1

1300 020 5114 002

51,2 m2

158 252,30

158 120,29

3. Jūrmalas sākumskolai “Atvase” nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma pielikumā) parakstīšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.691

(protokols Nr.19, 73.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2016.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ Par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā Jūrmalas sākumskolai “Atvase””,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas sākumskola ‘Atvase”, reģistrācijas Nr. 90001175873 (turpmāk – Pārvaldītājs), tās direktores Mirdzas Vīnbergas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas sākumskolas “Atvase” nolikums”, ar 2016.gada 1.janvāri pieņem pārvaldīšanā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

1.

Zemes gabala Raiņa ielā 53 daļa

(kopējā platība 5791 m2)

1300 020 5114

7636/10000 domājamās daļas

75 443,51

75 443,51

2.

Sākumskolas ēka

1300 020 5114 001

2183,3 m2

460 500,48

412 647.80

3.

Žogs Raiņa ielā 53

12 778,52

9 946,33

4.

Celiņi un laukumi Raiņa ielā 53

1490 m2

68 878,58

65 434,70

5.

Bruģēti ceļi un laukumi Raiņa ielā 53

47 m2

1 894,33

1 886,43

6.

Žogs pie atkritumu konteineriem Raiņa ielā 53

6 m

889,92

886,21

7.

Zemes gabala Raiņa ielā 55 daļa (kopējā platība 24000 m2)

1300 020 5106

5/100 domājamās daļas

8 958,97

8 958,97

8.

1.stāva telpas Sporta hallē Raiņa ielā 55 k-1:

1) 1.stāva telpas Nr.:

28 (klase);

29 (klase);

30 (palīgtelpa);

31 (zēnu tualete);

32 (meiteņu tualete);

33 (palīgtelpa);

34 (trepes);

35 (priekštelpa);

36 (klase);

37 (klase);

38 (klase);

39 (koridors);

53 m2

67,5 m2

2 m2

11,1 m2

15,1 m2

3,2 m2

15,1 m2

7,4 m2

56 m2

55,3 m2

56,6 m2

64,3 m2

554 129,68

553 819,07

9.

Gājēju kustības virszemes pāreja starp sākumskolas ēku Raiņa ielā 53 un sporta halli Raiņa ielā 55 k-1

1300 020 5114 002

51,2 m2

158 252,30

158 120,29

Pārvaldītājs apņemas ar 2017.gada 1.janvāri pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā Jūrmalas sākumskolai “Atvase””.

Komunālo maksājumu samaksu par pārvaldīšanā nodoto pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Raiņa ielā 55 k-1 daļu Pārvaldītājs veic pamatojoties uz “Jūrmalas Sporta servisa centrs” izrakstītajiem rēķiniem.

Pārvaldītāja apsaimniekošanā un uzturēšanā nodotā teritorija Raiņa ielā 55, Jūrmalā, iezīmēta Nodošanas – pieņemšanas aktam pievienotajā zemesgabala Raiņa ielā 55, Jūrmalā, apsaimniekošanas plānā.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājs

_________________ G.Truksnis

PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas sākumskolas “Atvase” direktore

_________________ M.Vīnberga


Lejupielāde: DOC un PDF