Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 692

protokols Nr. 19, 74. punkts

Par nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā
Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Raiņa iela 55, Jūrmala; Raiņa iela 55 k-1, Jūrmala, ar kadastra Nr.1300 020 5106 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000422733), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 020 5106) 2,4 ha platībā, skolas (kadastra apzīmējums 1300 020 5106 001), sporta halles (kadastra apzīmējums 1300 020 5106 003).

Skolas ēka un zemesgabals Raiņa ielā 55, Jūrmalā, ar 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/940 nodoti patapinājumā Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, reģistrācijas Nr.90000051487 (turpmāk – Ģimnāzija).

Sporta halle Raiņa ielā 55 k-1 (kadastra apzīmējums 1300 020 5106 003) nodota ekspluatācijā ar 2016.gada 16.augusta aktu par sporta zāles Raiņa ielā 55 k-1, Jūrmalā, zemes vienības kadastra Nr.1300 020 5106, pieņemšanu ekspluatācijā.

Saskaņā ar Domes 2008.gada 8.maija nolikumu Nr.19 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” (turpmāk – Nolikums) Ģimnāzija ir Domes dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības otrā posma no 7. līdz 9.klasei programmu, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), kā arī, lai nodrošinātu Ģimnāziju ar mācību procesa veikšanai nepieciešamajām telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2017.gada 1.janvāri izbeigt 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas Valsts ģimnāziju noslēgto nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/940.

2. Ar 2017.gada 1.janvāri nodot Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, reģistrācijas numurs 90000056357 , pārvaldīšanā uz nenoteiktu laiku šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu īpašumu Raiņa iela 55, Jūrmalā; Raiņa ielā 55 k-1, Jūrmalā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

1.

Zemes gabala (kopējā platība 24000 m2) daļa

1300 020 5106

64/100 domājamās daļas

114 674,82

114 674,82

2.

Skolas ēka

1300 020 5106 001

5434,6 m2

1 137 086,13

965 740,44

3.

Bruģēti celiņi un laukumi

846 m2

31 424,55

20 219,57

4.

Žogs

318 t/ m

41 283,92

27 411,68

5.

Žogs

84 t/ m

12 458,87

12 406,96

6.

Oļu segums

1 440,94

954,73

7.

Trotuārs

198 m2

7 988,95

7 955,66

8.

Bruģēti ceļi un laukumi

1300 020 5114 002

2567 m

103 574,01

103 142,46

9.

Apstādījumi

1033 m2

10 057,76

10 057,76

10.

Žogs

84 m

12 458,87

12 406,96

11.

Pagalma apgaismojums

laternas 3 gab.

4 784,69

4 771,40

12.

Sporta halles Raiņa ielā 55 k-1 2.stāva telpa Nr.73

1300 020 5106 003

43,8 m2

59 692,27

59 642,36

3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma pielikumā) parakstīšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.692

(protokols Nr.19, 74.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2016.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ Par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā Jūrmalas Valsts ģimnāzijai”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, reģistrācijas Nr. 90000051487 (turpmāk – Pārvaldītājs), tās direktores Sandras Rones personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumu Nr.19 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”, ar 2016.gada 1.janvāri pieņem pārvaldīšanā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu Raiņa ielā 55, Jūrmalā; Raiņa ielā 55 k-1, Jūrmalā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

1.

Zemes gabala (kopējā platība 24000 m2) daļa

1300 020 5106

64/100 domājamās daļas

114 674,82

114 674,82

2.

Skolas ēka

1300 020 5106 001

5434,6 m2

1 137 086,13

965 740,44

3.

Bruģēti celiņi un laukumi

846 m2

31 424,55

20 219,57

4.

Žogs

318 t/ m

41 283,92

27 411,68

5.

Žogs

84 t/ m

12 458,87

12 406,96

6.

Oļu segums

1 440,94

954,73

7.

Trotuārs

198 m2

7 988,95

7 955,66

8.

Bruģēti ceļi un laukumi

1300 020 5114 002

2567 m

103 574,01

103 142,46

9.

Apstādījumi

1033 m2

10 057,76

10 057,76

10.

Žogs

84 m

12 458,87

12 406,96

11.

Pagalma apgaismojums

laternas 3 gab.

4 784,69

4 771,40

12.

Sporta halles Raiņa ielā 55 k-1 2.stāva telpa Nr.73

1300 020 5106 003

43,8 m2

59 692,27

59 642,36

Pārvaldītājs apņemas ar 2017.gada 1.janvāri pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā Jūrmalas Valsts ģimnāzijai”.

Komunālo maksājumu samaksu par pārvaldīšanā nodoto pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Raiņa ielā 55 k-1 telpu Nr.73 Valdītājs veic pamatojoties uz “Jūrmalas Sporta servisa centrs” izrakstītajiem rēķiniem.

Pārvaldītāja apsaimniekošanā un uzturēšanā nodotā teritorija Raiņa ielā 55, Jūrmalā, iezīmēta Nodošanas – pieņemšanas aktam pievienotajā zemesgabala Raiņa ielā 55, Jūrmalā, apsaimniekošanas plānā.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājs

_________________ G.Truksnis

PIEŅĒMA

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore

_________________ S.Rone


Lejupielāde: DOC un PDF