Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 693

protokols Nr. 19, 75. punkts

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas
Sporta servisa centra pārvaldīšanā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Raiņa iela 55, Jūrmala; Raiņa iela 55 k-1, Jūrmala, ar kadastra Nr.1300 020 5106 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000422733), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 020 5106) 2,4 ha platībā, skolas (kadastra apzīmējums 1300 020 5106 001), sporta halles (kadastra apzīmējums 1300 020 5106 003).

Sporta halle Raiņa ielā 55 k-1 (kadastra apzīmējums 1300 020 5106 003) nodota ekspluatācijā ar 2016.gada 16.augusta aktu par sporta zāles Raiņa ielā 55 k-1, Jūrmalā, zemes vienības kadastra Nr.1300 020 5106, pieņemšanu ekspluatācijā.

Saskaņā ar Domes 2016.gada 8.jūnija nolikumu Nr.26 “Jūrmalas Sports servisa centrs nolikums” Jūrmalas Sporta servisa centrs ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esoša iestāde, kuras viena no funkcijām un uzdevumiem ir apsaimniekot pašvaldības sporta objektus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14. jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), kā arī, lai nodrošinātu pašvaldības sporta objektu racionālu izmantošanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas numurs 90010478153 , pārvaldīšanā uz nenoteiktu laiku , šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošus īpašumus Raiņa iela 55, Jūrmala; Raiņa iela 55 k-1, Jūrmala:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

1.

Zemes gabala (kopējā platība 24000 m2) daļa

1300 020 5106

31/100 domājamās daļas

55 545,61

55 545,61

2.

Sporta halle (izņemot 1.stāva telpas no Nr.28 līdz Nr.39 un 2.stāva telpu Nr.73)

1300 020 5106 003

2714,4 m2

3 699 285,59

3 696 192,54

3.

Bruģēti celiņi un laukumi

2193

88 480,33

88 111,66

4.

Automātiskie divviru vārti

1 939,88

1 931,80

5.

Apstādījumi

488 m2

4 751,39

4 751,39

6.

Žogs

77,5 m

11 494,79

11 446,90

2. Jūrmalas Sporta servisa centram nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas akta (saskaņā ar paraugu lēmuma pielikumā) parakstīšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.693

(protokols Nr.19, 75.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2016.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153 (turpmāk – Pārvaldītājs), tās direktores Svetlanas Dergačas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumu Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centrs nolikums” pieņem pārvaldīšanā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu Raiņa ielā 55, Jūrmalā; Raiņa ielā 55 k-1, Jūrmalā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 30.11.2016. (EUR)

1.

Zemes gabala (kopējā platība 24000 m2) daļa

1300 020 5106

31/100 domājamās daļas

55 545,61

55 545,61

2.

Sporta halle (izņemot 1.stāva telpas no Nr.28 līdz Nr.39 un 2.stāva telpu Nr.73)

1300 020 5106 003

2714,4 m2

3 699 285,59

3 696 192,54

3.

Bruģēti celiņi un laukumi

2193

88 480,33

88 111,66

4.

Automātiskie divviru vārti

1 939,88

1 931,80

5.

Apstādījumi

488 m2

4 751,39

4 751,39

6.

Žogs

77,5 m

11 494,79

11 446,90

Pārvaldītājs apņemas ar 2017.gada 1.janvāri pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā Jūrmalas Sporta servisa centram”.

Pārvaldītājam ir pienākums nodrošināt ikmēneša Komunālo maksājumu rēķinu izsniegšanu sporta halles Raiņa ielā 55 k-1 atsevišķu telpu pārvaldītājiem – Jūrmalas sākumskolai “Atvase” un Jūrmalas valsts ģimnāzijai, kā arī veikt minēto rēķinu samaksas kontroli.

Pārvaldītāja apsaimniekošanā un uzturēšanā nodotā teritorija Raiņa ielā 55, Jūrmalā, iezīmēta Nodošanas – pieņemšanas aktam pievienotajā zemesgabala Raiņa ielā 55, Jūrmalā, apsaimniekošanas plānā.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājs

_________________ G.Truksnis

PIEŅĒMA

Jūrmalas Sporta servisa centra direktore

_________________ S.Dergača


Lejupielāde: DOC un PDF