Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 694

protokols Nr. 19, 76. punkts

Par sadarbību radošās darba stipendijas piešķiršanai
Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2017.gadā
jaunrades procesa veicināšanai kultūras nozarēs

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 25. februārī apstiprināja nolikumu Nr.9 “Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2016.gadam”. Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 11. aprīlī tika noslēgusi sadarbības līgumu Nr.1.2-16.8/480 ar biedrību “Latvijas Rakstnieku savienība” (turpmāk – biedrība), kas tika realizēta 2016. gadā.

Sadarbības mērķis bija veicināt un sekmēt tautas jaunrades attīstību Jūrmalas pilsētā.

2016.gadā radošā darba stipendiju saņēma divas personas. Stipendiātiem izdevās radīt jaundarbu, izveidojot radošā darba struktūru un izstrādāt romāna sižetu.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktam viena no pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).

Izvērtējot 2016.gada sadarbību ar biedrību un ņemot vērā iepriekš minēto, lai veicinātu radošo darbu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī jaunrades procesa attīstību, aktuālu pētījumu sekmēšanai sociālajās un humanitārajās zinātnēs, nozīmīgu kultūras un mākslas pasākumu radošo koncepciju teorētiskai un praktiskai izstrādei kultūras nozarēs, pamatojoties uz Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2016.gada 14. decembra protokolu Nr.1.2-34/5 un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt sadarbību starp Jūrmalas pilsētas domi un biedrību “Latvijas Rakstnieku savienība” 2017.gadam, noslēdzot sadarbības līgumu atbilstoši pielikumam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.694

(protokols Nr.19, 76.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr.________________ _

Jūrmalā, 2017.gada “____.“ ______________ _

Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr. 90000056357, (turpmāk – Dome) kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” darbojas pašvaldības priekšsēdētājs Gatis Truksnis, no vienas puses, un

Biedrība Latvijas Rakstnieku savienība, reģ. Nr. 40008003096 , (turpmāk – Partneris) tās valdes priekšsēdētāja Arno Jundzes personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses vienojas par sadarbību radošās darba stipendijas (turpmāk – Stipendija) piešķiršanai Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalas pilsētā 2017.gadā jaunrades procesa veicināšanai, aktuālu pētījumu sekmēšanai sociālajās un humanitārajās zinātnēs, nozīmīgu kultūras un mākslas pasākumu radošo koncepciju teorētiskai un praktiskai izstrādei kultūras nozarēs.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Partneris apņemas:

2.1.1. izvērtēt stipendijas pretendentus un rekomendēt stipendijas saņemšanai;

2.1.2. deleģēt pārstāvi kā ekspertu piedalīties Jūrmalas pilsētas domes stipendijas piešķiršanas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdē;

2.1.3. nodrošināt stipendijas saņēmējam telpas Dubultu Rakstnieku namā, lai uzturētos tajās laikā, kad tiek veikts radošais darbs ;

2.1.4. pēc Domes pieprasījuma sniegt atskaiti par stipendijas saņēmēja Darbu;

2.1.5. izvērtēt, pārbaudīt un parakstīt Stipendijas saņēmēja atskaiti.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. izvērtēt stipendijas pretendentu pieteikumus atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātā nolikuma “Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam” prasībām;

2.2.2. nodrošināt Stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā.

2.3. Puses apliecina, ka informācija, ko saskaņā ar Līgumu Puses nodevušas viena otrai, tiks izmantota tikai Pušu iekšējai lietošanai, un neviena no Pusēm to neizpaudīs trešajām personām bez informāciju sniegušās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus .

3. Līguma DARBĪBAS LAIKS

3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim un Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Līgumā var tikt izdarīti grozījumi vai izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Ja Partneris nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Domes rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Dome ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes.

3.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Domes kontaktpersona ir _____________ , e-pasts: _____________ ; tālr: _____________ .

4.3. Partnera kontaktpersona ir Arno Jundze, e-pasts: _____________ , tālr: _____________ .

4.4. Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pušu savstarpējās pārrunās.

4.5. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no eksemplāriem glabājas pie Domes, otrs – pie Partnera.

5. PUŠU REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: 67093800.

Partneris

__________________________

Gatis Truksnis

_______________________

Arno Jundze


Lejupielāde: DOC un PDF