Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 1.jūlijāNr.8

Piektdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.12.00

Sēde atklāta plkst.12.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Arnis Ābelītis, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Boriss Doņņikovs, Larisa Loskutova

Nepiedalās deputāti:

Iveta Blaua, Irēna Kausiniece

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Zane Leite

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Darba kārtība:

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.301)

Ziņotājs:

Z.Leite

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova, G.Liepiņa, M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „pret” – nav „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.

Sēde slēgta plkst.12.01

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 1.jūlijā.


Lejupielāde: DOC un PDF