Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 25.augustāNr.11

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.12.00

Sēde atklāta plkst.12.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča (piedalās no plkst.12.05), Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Boriss Doņņikovs, Dace Riņķe, Gunta Liepiņa

Sēdē nepiedalās deputāti:

Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Mežmalas vidusskolas direktore

Andžela Zubkovska

Alternatīvās skolas direktors

Egīls Blūms

Sporta servisa centra direktore

Svetlana Dergača

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikuma Nr.1 „Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu

3.

Par Eiropas savienības „Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Skolotāja profesionālā pilnveide” īstenošanu

4.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centrs) maksas pakalpojumiem

5.

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumiem

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.27)

2. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikuma Nr.1 „Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu (nolikums Nr.39)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Izsakās:

M.Stulpiņš izsakās, ka ir pret Iedzīvotāju konsultatīvās padomes likvidēšanu, jo tajā darbojās katra Jūrmalas pilsētas mikrorajona iedzīvotāju izvirzīts pārstāvis, kurš tad arī vislabāk pārzin un var risināt sava mikrorajona aktuālos jautājumus un problēmas.

J.Ķēniņš informē, ka šī gada janvārī, apstiprinot jaunu Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumu, tika publicēta informācija ar aicinājumu iedzīvotājiem izvirzīt sava mikrorajona pārstāvi darbam Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē. Taču vairāki no pieteikumiem bija tādi, kuros kandidāti izvirzīja sevi paši, bet no dažiem mikrorajoniem kandidāti vispār netika izvirzīti. Kā arī par padomes darbu liecina tas, ka pēdējo divu laikā domes lietvedībā nav iesniegts neviens Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdes protokols.

G.Liepiņa izsakās, ka Iedzīvotāju konsultatīvā padome pašvaldībā tika izveidota kā viena no pirmajām konsultatīvajām padomēm, un visu šo laiku tā ir veicinājusi sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Uzskata, ka, ņemot vērā iepriekš ziņoto par padomes darbu pēdējos divos gados, uzreiz nebūtu jāpieņem lēmums par padomes likvidēšanu, bet, iespējams, padomes darbu varētu uzlabot padomes priekšsēdētāja maiņa, kā piemēram, tas ir noticis ar Sabiedrisko padomi.

J.Kēniņš izsakās, ka, iespējams, ja padomei būtu bijusi vēlme turpināt darbu un attiecīgi būtu notikušas iedzīvotāju sapulces par mikrorajonu kandidātu izvirzīšanu jaunajam Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvam, tad šāds lēmums netiktu sagatavots.

R.Sproģe izsakās, ka likvidējot šo padomi, iedzīvotāju sadarbība ar pašvaldību var turpināties gan caur Sabiedrisko padomi, gan vēršoties pie domes deputātiem.

J.Kēņiņš piekrīt R.Sproģes teiktajam, uzsver, to, ka ikvienam iedzīvotājam vai iedzīvotāju grupaiir iespēja iesniegt domē iesniegumu ar savu priekšlikumu, ierosinājumu vai iebildumu.

J.Lediņš izsakās, ka nav īsti saprotams, par kādiem jautājumiem konsultācijas var sniegt šī padome, jo par visiem sev aktuāliem jautājumiem iedzīvotāji var vērsties pie domes deputātiem, kurus iedzīvotāji ir ievēlējuši, kā savus pārstāvjus. Tāpēc apšauba to, vai ir nepieciešama šāda padome.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu un nolikuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, D.Riņķe, J.Visockis, I.Kausiniece), „pret” – 1 (M.Stulpiņš), „atturas” – 1 (G.Liepiņa)), nolēma pieņemt:

1. Saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””.

2. Nolikumu par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikuma Nr.1 „Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Par Eiropas savienības „Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Skolotāja profesionālā pilnveide” īstenošanu (lēmums Nr.422)

Ziņotājs:

E.Blūms

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, D.Riņķe, J.Visockis, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas savienības „Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Skolotāja profesionālā pilnveide” īstenošanu.

4. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centrs) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.423)

Ziņotājs:

S.Dergača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, D.Riņķe, J.Visockis, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centrs) maksas pakalpojumiem.

5. Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.424)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, D.Riņķe, J.Visockis, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas maksas pakalpojumiem.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.425)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, D.Riņķe, J.Visockis, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu (lēmums Nr.426)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, D.Riņķe, J.Visockis, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (G.Truksnis, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, D.Riņķe, J.Visockis, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.12.15

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 31.augusts


Lejupielāde: DOC un PDF