Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 7.novembrīNr.17

Pirmdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.17.00

Sēde atklāta plkst.17.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis

Sēdē nepiedalās deputāti:

Gunta Liepiņa, Juris Visockis, Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas sabiedriskā transporta plānotājs

Mārtiņš Ābelītis

Piedalās:

Pārvalžu un struktūrvienību vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.42)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Izsakās:

A.Ābelītis - tā kā ar sagatavoto saistošo noteikumu projektu tiek samazināts komiteju skaits, tādējādi ietaupot pašvaldības budžeta līdzekļus, izsaka priekšlikumu izveidot „Ētikas un sirdsapziņas komiteju”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, L.Loskutova, I.Blaua), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.557)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, L.Loskutova, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos” (saistošie noteikumi Nr.42)

Ziņotājs:

M.Ābelītis

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka nav īsti skaidrs, kāpēc saistošie noteikumi bija jāpapildina ar šiem punktiem, jo daudzus gadus valsts svētkos un citu pasākumu laikā sabiedriskais transports Jūrmalas pilsētā ir jau bijis par brīvu. Iebilst, ka šis jautājums nav skatīts Finanšu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” –10 (L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”.

Sēde slēgta plkst.17.10

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 8.novembris


Lejupielāde: DOC un PDF