Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.05.2016. Stājas spēkā 19.05.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 4.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 5.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2018.gada 26.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 12.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 21.aprīlīNr. 10

protokols Nr. 5, 19. punkts

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu,
izmaksas par programmas īstenošanu

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta pirmo un 2.4daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par programmas īstenošanu segšanu (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības ieguve, ja bērns ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) uzņemšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.

3. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Jūrmalas pilsētas domei (turpmāk – dome) iesniegta iesnieguma (1.pielikums), ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.

4. Atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam (2.pielikums) domes Budžeta nodaļa (turpmāk – Budžeta nodaļa) aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai un publicē Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Izglītība”.

5. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos priekšnoteikumus, pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

6. Atbalsts tiek nodrošināts, noslēdzot trīspusēju līgumu (3.pielikums) starp domi, bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi par atbalsta izmaksāšanu. Atbalsta apmēru nosaka domes Izglītības pārvaldes vadītājs un izmaksu uzsāk pēc tam, kad saņemta privātās izglītības iestādes iepriekšējā gada izmaksu tāme (4.pielikums) un domē reģistrēts šajā punktā minētais līgums.

7. Dome pārtrauc atbalsta izmaksu:

7.1. ar datumu, kad bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;

7.2. ar datumu, ar kuru bērns reģistrēts informācijas sistēmā kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.

8. Lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, atbalsta pārtraukšanu vai atbalsta apmēra izmaiņām pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

9. Domes Izglītības pārvaldes vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram ( Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015).

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra saistošie noteikumi Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestāde”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10

(protokols Nr.5, 19.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 4.saistošajiem noteikumiem
Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709
“Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”

Nr.

Nosaukums

EKK

Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 2020.gadā

1.1.

Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1100

160.95

2.1.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1200

54.02

3.1.

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)

2100

0.01

4.

Pakalpojumu samaksa

2200

18.37

4.1.

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem

2210

0.32

4.2.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

13.22

4.3.

Dažādi pakalpojumi

2230

0.50

4.4.

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

2240

3.61

4.5.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2250

0.25

4.6.

Īre un noma

2260

0.47

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā

2300

5.71

5.1.

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru

2310

1.59

5.2.

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

0.97

5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2340

0.04

5.4.

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

2350

1.69

5.5.

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē dienesta (amatā) esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus) (EKK2363))

2360

0.44

5.6.

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370

0.98

6.

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

2400

0.00

7.

Kopā pašvaldību līdzekļi

239.06

8.

Pamatlīdzekļu nolietojums

16.12

9.

Kopējie izdevumi

255.18

10.

Valsts mērķdotācija

35.76

11.

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1.septembrī

886

12.

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī

545

13

Izglītojamo skaits kopā

1431

14.

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam

290.93

15.

Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā

197.05

Pielikums Nr.3 DOC Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.4 DOC Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 12.saistošajiem noteikumiemPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa

saistošajiem noteikumiem Nr. 10

“Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par programmas īstenošanu segšanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstību Izglītības likuma 17.panta 2.4daļai un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”. Valsts līdzfinansējuma nodrošināšana pirmsskolas izglītības programmas izmaksu privātajai izglītības iestādei segšana plānota līdz 2016.gada 31.maijam. Sākot ar 2016.gada 1.jūniju, atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 2.4daļai līdzfinansējumu nodrošinās tikai pašvaldības.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2016.gadam apstiprinātā budžeta ietvaros .

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo vecākiem dotā iespēja atteikties no pašvaldības izglītības iestādes pakalpojuma gadījumā, ja bērns jau ir uzsācis apmeklēt privāto izglītības iestādi, nodrošinās privātajām izglītības iestādēm lielāku pastāvīgo klientu skaitu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Jūrmalas pilsētas domei iesniegta iesnieguma, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.

Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot noteikumu 2. un 3.punktā minētos priekšnoteikumus, pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi. Noteikumu izpildi nodrošinās Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis