Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 21.11.2016. Stājas spēkā 01.02.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 33

protokols Nr. 15, 13. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20
“Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 “Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2007., 120 (3696), LV, 2007., 138 (3714), LV, 2013., 237 (5043) šādu grozījumu:

svītrot 70.3.apakšpunku.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.februārī.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.33
“Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20
“Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 “Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, svītrojot 70.3.apakšpunktu, kurā ir paredzēts administratīvais sods par caurlaižu režīma neievērošanu Jūrmalas pilsētā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pilsētas dome ir izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”, kas nosaka arī atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

Līdz ar to turpmāk administratīvā atbildība par transportlīdzekļa iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā bez caurlaides būs paredzēta saistošajos noteikumos “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF